STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Dokumenty  /  Dokumenty programowe
New Document      

Dokumenty programowe PO KL

                    
Szczegółowy Opis Priorytetów PO KLdownload
Program Operacyjny Kapitał Ludzkidownload
Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa)pdf
Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KLdownload
Zasady finansowania PO KLdownload
Wytyczne w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze (obowiązują od 12.04.2011 r.) pdf
Wzór wniosku o dofinansowanie projektupdf
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie projektudownload
Linia demarkacyjna wsparcia z funduszy strukturalnychpdf
Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL download
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KLdownload
Wytyczne w sprawie udzielania pomocy w ramach Działania 6.2 oraz  Poddziałania 8.1.2download
Zasady wdrażania instrumentów inżynierii finansowej w ramach PO KLdownload
Zasady systemu sprawozdawczości PO KLdownload
Zasady kontroli w ramach PO KLdownload
Podręcznik wskaźników PO KLdownload
Rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KLdownload
Pozostałe rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL
Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KLdownload
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KLdownload
Zakres realizacji projektów partnerskichdownload
Zasady przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznegopdf 
Zalecenia MRR i UZP dotyczące stosowania "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznych pdf
Założenia do ewaluacji w projektach systemowych PUP  pdf
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL - poradnik pdf
Zasady pilotażowego uruchomienia i realizacji usług doradczych w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych w ramach Poddziałania 9.6.3 PO KLdownload
Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie download
Wzór protestu / odwołania (wraz z instrukcją sporządzania) download
Projekty systemowe Powiatowych Urzędów Pracy w ramach PO KLpdf
 

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski