STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

UWAGA!!!

Konkurs zamknięty w dniu 14.04.2008r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza konkurs otwarty

 

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.3,

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • kampanie informacyjne w zakresie: korzyści płynących z formalnego podwyższania lub uzupełniania posiadanych kwalifikacji oraz potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy w tym zakresie;
 • programy formalnego kształcenia ustawicznego skierowane do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższeniem swojego wykształcenia i kwalifikacji ogólnych i zawodowych;
 • programy formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny (wsparcie dla osób, które deklarują chęć przystąpienia do egzaminu zewnętrznego i potwierdzenia posiadanych kwalifikacji);
 • usługi doradcze w zakresie wyboru ścieżki kształcenia formalnego (lub uzupełnienia wykształcenia i kwalifikacji formalnych) w kontekście potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy;
 • wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego w zakresie kształcenia formalnego ukierunkowane na:
  • monitorowanie potrzeb oraz rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy,
  • podwyższenie jakości oferty edukacyjnej, w tym również ubieganie się o akredytację kuratora oświaty,
  • rozwój innowacyjnych form kształcenia ustawicznego, w tym również w formie e- learningu.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony

w sposób ciągły od dnia 11 lutego 2008 r., w godz. 7.30 – 15.30

do wyczerpania limitu środków na konkurs lub do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice oraz na stronie internetowej http://efs.wup-katowice.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:

ogółem 18 292 750,00 PLN

(Podana kwota zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania)

 w tym wsparcie finansowe EFS: 15 548 837,50 PLN

 w tym wsparcie finansowe krajowe: 2 743 912,50 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,

numer telefonu: 032 757 33 11

e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;
 • wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęciami wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby);
 • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku;
 • wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie), zgodnie z typem przewidzianym w Planie Działań;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • konkursowy nabór wniosków odnoszący się do danego typu projektu przewidziano w odpowiednim Planie Działania.

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1”, tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych obszaru realizacji projektu.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu – 2 lata (kryterium nie dotyczy projektów skierowanych do osób dorosłych zainteresowanych uzupełnieniem lub podwyższaniem swoich kwalifikacji w formach szkolnych);
 • Kryterium obszaru realizacji projektu: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego;
 • Dla projektów powyżej 200 000 PLN Wnioskodawca (w przypadku partnerstwa: lider partnerstwa) powinien spełniać jeden z poniższych warunków:
  • przychód (za przychód uznaje się również każdą dotację ze środków unijnych niezależnie od sposobu księgowania) Wnioskodawcy w ostatnim lub obecnym roku obrachunkowym nie może być mniejszy niż 50% wartości projektu. W tym przypadku wartość projektu może wynieść do 200 % przychodów Wnioskodawcy;
  • należy do sektora finansów publicznych;
 • Kryterium wartości projektu: minimalna wartość projektu wynosi 50 000 zł.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1”, tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

 

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”, tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
  • wartość dodana projektu;
  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
  • rezultaty projektu;
  • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
  • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 W przypadku niniejszego konkursu nie przewiduje się stosowania szczegółowych kryteriów strategicznych.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej

http://efs.wup-katowice.pl

w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej

przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Dokumenty do pobrania:  
Dokumentacja konkursowa download
Wzór wniosku o dofinansowanie pdf
Wzór umowy o dofinansowanie projektu pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski