STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza konkurs zamknięty

na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1,

Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
 • organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy
 • realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych

Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, za pośrednictwem kuriera lub poczty w terminie:

od 19 listopada 2007r. godz. 7.30

do 4 stycznia 2008r. godz. 14.00

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice oraz na stronie internetowej http://efs.wup-katowice.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: ogółem 4 000 000,00 PLN

(Podana kwota zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania)

w tym wsparcie finansowe EFS: 3 400 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe krajowe: 600 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN

Maksymalna kwota przewidziana na dofinansowanie jednego projektu nie została określona.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,

Numer telefonu: 032 757 33 11

e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania.

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;
 • wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęciami wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby);
 • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku;
 • wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie);
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie
  (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup docelowych obszaru realizacji projektu.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • Kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób pozostających bez zatrudnienia (niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy).
 • Kryterium wysokości finansowej projektu: minimum 50 000 PLN.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

- zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

- zgodność z prawodawstwem krajowym;

- zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
   • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
   • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
   • wartość dodana projektu;
   • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
   • rezultaty projektu;
   • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
   • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
   • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
   • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
   • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
   • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych). Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

W przypadku konkursu stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

- Kryterium grupy docelowej: premiowane będą projekty, w ramach których wsparcie adresowane będzie do następujących grup osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy: osób niepełnosprawnych, osób po 45 roku życia oraz kobiet - pozostających bez zatrudnienia.

5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski, które spełnią kryterium strategiczne, otrzymają premię w wysokości 20 punktów.

Wnioski, które nie spełnią kryterium strategicznego nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 45 dni roboczych od

daty zamknięcia konkursu na stronie internetowej

http://efs.wup-katowice.pl

Dokumenty do pobrania: 
Dokumentacja konkursowadownload 
Wzór wniosku o dofinansowaniepdf
Wzór umowy o dofinansowanie projektupdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski