STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

UWAGA!!!

Konkurs zamknięty w dniu 14.04.2008r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

ogłasza konkurs otwarty

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działania 6.3

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • aktywizację zawodową mieszkańców obszarów wiejskich, poprawę zdolności do zatrudnienia oraz rozwój usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
 • wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym;
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno - społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony:

w sposób ciągły od dnia 11 lutego 2008 r., w godz. 7.30 - 15.00

do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs (określonego w punkcie 2.2 dokumentacji) lub zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice oraz na stronie internetowej: http://efs.wup-katowice.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:

ogółem 4 500 000,00 PLN

(Podana kwota zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania)

w tym wsparcie finansowe EFS: 3 825 000,00 PLN

w tym wsparcie finansowe krajowe: 675 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 % jego wartości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,

numer telefonu: 032 757 33 11

e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;
 • wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęciami wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby);
 • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku;
 • wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie), zgodnie z typem przewidzianym w Planie Działań;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • konkursowy nabór wniosków odnoszący się do danego typu projektu przewidziano w odpowiednim Planie Działania.

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu - 2 lata,
 • kryterium wartości projektu: maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN,
 • kryterium obszaru realizacji projektu: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego,

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
   • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
   • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
   • wartość dodana projektu;
   • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji
    i potrzeb grupy docelowej;
   • rezultaty projektu;
   • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
   • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
   • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
   • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
   • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
   • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

W przypadku konkursu stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

Kryterium grupy docelowej - premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem w szczególności następujące grupy (w ramach grupy docelowej właściwej dla Działania 6.3):

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby powyżej 45 roku życia.

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski, które nie spełnią kryterium strategicznego, nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej

http://efs.wup-katowice.pl

w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej

przez Zarząd Województwa Śląskiego

Dokumenty do pobrania:  
Dokumentacja konkursowa
download 
Wzór wniosku o dofinansowanie pdf 
Wzór umowy o dofinansowanie projektu pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski