STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs otwarty
na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):

 • doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej;

 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej - o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. złotych (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej);

 • wsparcie pomostowe w okresie do 6/do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujących finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie
  w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 1. Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia poprzez kampanie promocyjno - informacyjne,

 2. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony
w sposób ciągły od dnia 30 lipca 2008 r., w godz. 7.30 - 15.30
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,
40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji)
.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne (określone w punkcie 4.2 i 4.4) dokumentacji konkursowej.

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:

ogółem: 40 000 000,00 PLN

w tym

wsparcie finansowe EFS: 34 000 000,00 PLN

wsparcie finansowe krajowe: 6 000 000,00 PLN

(W ramach wskazanej alokacji zostanie utworzona rezerwa w wysokości do 5%, która nie zostanie zakontraktowana do czasu rozstrzygnięcia wszystkich odwołań oraz rezerwa w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości projektów.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

W przypadku projektów nie objętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,
numer telefonu: 032 757 33 11
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć Instytucję organizującą konkurs, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);

 • wniosek wypełniono w języku polskim;

 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową);

 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);

 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję organizującą konkurs;

 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt. 1.3).

1.3 Instytucja organizująca konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/uzupełniania błędów formalnych. Zakres błędów formalnych podlegających poprawie/uzupełnianiu może obejmować:

 • brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w przypadku wniosków składanych przez jednostki sektora finansów publicznych;

 • kopie dokumentów nie potwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem;

 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku;

 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy dotyczące niewłaściwych okresów;

 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej;

 • złożenie wniosku w mniejszej niż wymagana liczba egzemplarzy.

Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu - 2 lata;

 • kryterium obszaru realizacji projektu: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego;

 • kryterium potencjału finansowego Wnioskodawcy: dla projektów powyżej 200 000 PLN - Wnioskodawca (w przypadku partnerstw: lider partnerstwa) powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

  • przychód Wnioskodawcy (za przychód uznaje się również każdą dotację ze środków unijnych niezależnie od sposobu księgowania) w ostatnim lub obecnym roku obrachunkowym nie może być mniejszy niż 50 % wartości projektu (tj. kosztów ogółem wskazanych w punkcie 4.1 wniosku). W tym przypadku wartość projektu może wynieść do 200 % przychodów Wnioskodawcy;

  • należy do sektora finansów publicznych;

 • kryterium wartości projektu: minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

 • zgodność z prawodawstwem krajowym;

 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki 2007-2013 obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:

  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;

  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;

  • wartość dodana projektu;

  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;

  • rezultaty projektu;

  • racjonalność harmonogramu działań.

 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):

  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);

  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).

 • finansowania projektu:

  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;

  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);

  • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem
i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny wniosku.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1. Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

W przypadku konkursu stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

Kryterium grupy docelowej - premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem w szczególności następujące grupy (w ramach grupy docelowej właściwej dla Działania 6.2):

 • osoby długotrwale bezrobotne;

 • kobiety;

 • osoby powyżej 45 roku życia.

W ramach projektu może być wsparta jedna, dwie lub wszystkie preferowane grupy osób:

 1. W przypadku, gdy projekt przewiduje wsparcie dla jednej z wyżej wymienionych grup osób (100% osób objętych wsparciem w ramach projektu należy do wybranej z poniżej wskazanych grup osób), to premia punktowa kształtuje się następująco:

 • w przypadku projektu kierowanego do osób długotrwale bezrobotnych projekt otrzymuje premię w wysokości 40% z 20 punktów tj. 8 punktów;

 • w przypadku projektu kierowanego do kobiet projekt otrzymuje premię w wysokości 30% z 20 punktów tj. 6 punktów;

 • w przypadku projektu kierowanego do osób powyżej 45 roku życia projekt otrzymuje premię w wysokości 30% z 20 punktów tj. 6 punktów.

 1. W przypadku, gdy projekt przewiduje wsparcie dla dwóch preferowanych grup osób (wszystkie osoby objęte wsparciem w ramach projektu należą do wybranych preferowanych grup, a osoby z poszczególnych grup w odniesieniu do całości osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią nie mniej niż 40% uczestników projektu) to wniosek może otrzymać sumę punktów dwóch preferowanych kategorii. Przykładowo jeżeli projekt przewiduje wsparcie osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 45 roku życia to może otrzymać 8+6= 14 punktów.

 2. W przypadku, gdy projekt przewiduje wsparcie dla wszystkich preferowanych grup osób, a osoby z poszczególnych grup w odniesieniu do całości osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią odpowiednio:

 • osoby długotrwale bezrobotne - ok. 40 % (w zaokrągleniu do jednej osoby);

 • kobiety - ok. 30 % (w zaokrągleniu do jednej osoby);

 • osoby powyżej 45 roku życia - ok. 30 % (w zaokrągleniu do jednej osoby);

projekt może otrzymać 20 punktów.

UWAGA!

Każda osoba objęta wsparciem w ramach projektu może zostać przyporządkowana tylko do jednej preferowanej kategorii osób.

Beneficjent przewidując wsparcie dla preferowanej grupy osób musi to odpowiednio uzasadnić we wniosku pamiętając o tym, że rodzaj wsparcia powinien być adekwatny do objętej projektem grupy osób.

Należy opisać grupę docelową w punkcie 3.2. wniosku oraz podać ilu uczestników z każdej z preferowanych grup będzie brało udział w projekcie.

5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski, które nie spełnią kryterium strategicznego, nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
http://efs.wup-katowice.pl
w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej
przez Zarząd Województwa Śląskiego


Pliki do pobrania:

Dokumentacja konkursowa: pdf

Załączniki do dokumentacji konkursowej: download© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski