STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza konkurs zamknięty

 

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1,

Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:
  • upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy;
   Projekty służące upowszechnieniu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie powinny dotyczyć wyłącznie dofinansowania zatrudnienia nowych pracowników (tj. pośredników pracy i doradców zawodowych), nie zaś istniejących już stanowisk pracy. W przypadku tego typu projektu kosztem kwalifikowanym są całkowite koszty wynagrodzenia wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz dodatki, bez względu na źródło ich finansowania (tj. Fundusz Pracy, budżet JST). Wsparcie w postaci dodatkowego zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych powinno zostać potraktowane w sposób priorytetowy przy założeniu, iż powyższy typ projektu dopuszcza możliwość prowadzenia również innych działań sprzyjających upowszechnieniu usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (w tym organizację targów pracy i spotkań z pracodawcami). Niemniej jednak, działania te ze względu na swój ograniczony charakter, powinny stanowić jedynie wsparcie uzupełniające w ramach całego projektu
  • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych przez nie zadań;
   Wsparcie w postaci szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa powiązane ze specyfiką realizowanych zadań powinno być kierowane wyłącznie do pracowników kluczowych publicznych służb zatrudnienia, natomiast w ramach powyższego typu projektu nie jest możliwe objęcie wparciem personelu administracyjno - biurowego.
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie:
  • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż;
  • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych;
  • migracji zarobkowych na terenie regionu.
   W ramach tego typu projektu istnieje możliwość zlecenia wykonania części lub całości powyższych zadań podmiotowi zewnętrznemu, jak również sfinansowania wynagrodzenia personelu projektu, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku aplikacyjnym.

 

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty
w terminie:

od 11 lutego 2008 r. godz. 7.30

do 28 marca 2008 r. godz. 14.00

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego oraz komórki merytoryczne Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach nie zaangażowane we wdrażanie PO KL.

Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice oraz na stronie internetowej http://efs.wup-katowice.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:

ogółem 13 500 000,00 PLN

(Podana kwota zawiera rezerwę finansową w wysokości 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania)

 w tym wsparcie finansowe EFS: 11 475 000,00 PLN

 w tym wsparcie finansowe krajowe: 2 025 000,00 PLN

 

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

Wymagane jest wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości co najmniej 15 % ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

Wkład własny finansowany może być z budżetu JST szczebla regionalnego lub lokalnego oraz Funduszu Pracy. O źródle finansowania wymaganego wkładu własnego decyduje beneficjent, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w części dotyczącej Funduszu Pracy.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,

numer telefonu: 032 757 33 11

e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;
 • wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęciami wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby);
 • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku;
 • wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie), zgodnie z typem przewidzianym w Planie Działań;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • konkursowy nabór wniosków odnoszący się do danego typu projektu przewidziano w odpowiednim Planie Działania.

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć np. wnioskodawcy, grup docelowych obszaru realizacji projektu.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • realizacja projektu powinna trwać maksymalnie 2 lata;
 • wysokości finansowej projektu: minimum 50 000 PLN;
 • kryterium obszaru realizacji: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego.

 

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

 

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
  • wartość dodana projektu;
  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
  • rezultaty projektu;
  • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
  • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 W przypadku niniejszego konkursu nie przewiduje się stosowania szczegółowych kryteriów strategicznych.

 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie 45 dni roboczych od

daty zamknięcia konkursu na stronie internetowej

http://efs.wup-katowice.pl

Dokumenty do pobrania: 
Dokumentacja konkursowadownload 
Wzór wniosku o dofinansowaniepdf 
Wzór umowy o dofinansowanie projektupdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski