STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",

Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • projekty przyczyniające się do aktywizacji zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich, poprawy zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju usług aktywizacyjnych (z wyłączeniem instrumentów objętych zasadami pomocy publicznej);
 • wsparcie lokalnych inicjatyw informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, promujących aktywizację zawodową na poziomie lokalnym;
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym.

UWAGA!
Projekt realizowany w ramach Działania 6.3 PO KL powinien spełniać przesłanki do uznania go za oddolną inicjatywę lokalną.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony
w sposób ciągły od dnia 17 października 2008 r., w godz. 7.30 - 15.30 w dni robocze,
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,
40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji)
.
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie  dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na  podstawie odrębnych przepisów), które nie zalegają z uiszczaniem podatków,  jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub  innych należności wymaganych odrębnymi przepisami i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria  merytoryczne (określone w punkcie 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej);
 • podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby na terytorium Polski, przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego przez te podmioty przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów społeczności lokalnej.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 3 650 221,50 PLN w tym:

 • wsparcie finansowe EFS: 3 102 688,27 PLN
 • wsparcie finansowe krajowe: 547 533,23 PLN
 • na wydatki ponoszone w 2008 roku 1 052 831,50 PLN

Ogólna kwota przeznaczona na konkurs zawiera rezerwę finansową w wysokości do 5 % alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania oraz rezerwę w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów.

Maksymalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN
W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości. W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego, szczegółowe zasady jego kalkulacji określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki.
W przypadku projektów związanych z udzieleniem pomocy publicznej Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść odpowiedni wkład własny. Szczegółowe informacje na temat wyliczenia wysokości wkładu własnego znajdują się w dokumencie Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (wersja z dnia 9 czerwca 2008 r.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211
numer telefonu: 032 757 33 11
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć Instytucję organizującą konkurs, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową);
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję organizującą konkurs;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt. 1.3).

1.3 Instytucja organizująca konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/uzupełniania błędów formalnych. Zakres błędów formalnych podlegających poprawie/uzupełnianiu obejmuje:

 • brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w przypadku wniosków składanych przez jednostki sektora finansów publicznych,
 • kopie dokumentów nie potwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku,
 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy dotyczące niewłaściwych okresów,
 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,
 • złożenie wniosku w mniejszej niż wymagana liczba egzemplarzy.

Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wnioskuna etapie oceny formalnej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu - 2 lata;
 • kryterium obszaru realizacji projektu: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego;
 • kryterium wysokości finansowej projektu: maksymalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciuo następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013 obowiązującymw dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucanena pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny,  tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
   • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
   • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
   • wartość dodana projektu;
   • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
   • rezultaty projektu;
   • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
   • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
   • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
   • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
   • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
   • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. W przypadku konkursu stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

 • Kryterium grupy docelowej: premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem w szczególności następujące grupy (w ramach grupy docelowej właściwej dla Działania 6.3):
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby powyżej 45 roku życia.

W ramach projektu może być wsparta jedna, dwie lub wszystkie preferowane grupy osób.

1. W przypadku, gdy projekt przewiduje wsparcie dla jednej z wyżej wymienionych grup osób (100% osób objętych wsparciem w ramach projektu należy do wybranej z poniżej wskazanych grup osób),  to premia punktowa kształtuje się następująco:

a) w przypadku projektu kierowanego do osób długotrwale bezrobotnych projekt otrzymuje premię w wysokości 40% z 20 punktów tj. 8 punktów;
b) w przypadku projektu kierowanego do kobiet projekt otrzymuje premię w wysokości 30% z 20 punktów tj. 6 punktów;
c) w przypadku projektu kierowanego do osób powyżej 45 roku życia projekt otrzymuje premię w wysokości 30% z 20 punktów tj. 6 punktów.

2. W przypadku, gdy projekt przewiduje wsparcie dla dwóch preferowanych grup osób (100% osób objętych wsparciem w ramach projektu należy do wybranych preferowanych grup) to wniosek może otrzymać sumę punktów dwóch preferowanych kategorii. Przykładowo, jeżeli projekt przewiduje wsparcie osób długotrwale bezrobotnych i osób powyżej 45 roku życia, to może otrzymać 8+6= 14 punktów.

3. W przypadku, gdy projekt przewiduje wsparcie dla wszystkich preferowanych grup osób, a osoby z poszczególnych grup w odniesieniu do całości osób objętych wsparciem w ramach projektu stanowią odpowiednio:

 • osoby długotrwale bezrobotne - ok. 40% (w zaokrągleniu do jednej osoby);
 • kobiety - ok. 30% (w zaokrągleniu do jednej osoby);
 • osoby powyżej 45 roku życia - ok. 30% (w zaokrągleniu do jednej osoby);

projekt może otrzymać 20 punktów.

UWAGA!

Każda osoba objęta wsparciem w ramach projektu może zostać przyporządkowana tylko do jednej preferowanej kategorii osób.
Beneficjent przewidując wsparcie dla preferowanej grupy osób, musi to odpowiednio uzasadnić we wniosku, pamiętając o tym, że rodzaj wsparcia powinien być adekwatny do objętej projektem grupy osób.

5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski, które nie spełnią kryterium strategicznego, nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
http://efs.wup-katowice.pl
w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej
przez Zarząd Województwa Śląskiego


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski