STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs otwarty

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",

Działanie 6.1."Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 1. identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie
 2. organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
 3. wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy
 4. realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  1. pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  2. staże/praktyki zawodowe
  3. szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych
  4. subsydiowanie zatrudnienia
 5. wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza
 6. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania
 7.  upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna)
 8. wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
 9.  organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 10. opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych
 11. szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy
 12. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym
 13. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu

UWAGA

Realizacja poniższych typów projektów:

 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia); powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy, wiąże się z udzielaniem pomocy publicznej.

Beneficjent podczas przygotowania i realizacji projektu zobowiązany jest do przestrzegania zasad związanych z udzielaniem i wykorzystaniem pomocy publicznej określonych m.in. w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL 2007-2013 (z dnia 12 stycznia 2009 r.). W takim przypadku wniosek musi zawierać wszelkie wymagane zasadami informacje, między innymi zapisy odnoszące się do spełnienia warunków wywołujących efekt zachęty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony w sposób ciągły od dnia 27 lutego 2009 r., od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Konkurs zostanie zamknięty jeśli łączna wartość wniosków aplikacyjnych poprawnych formalnie przekroczy 200% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne (określone w punkcie 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej);
 • podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby na terytorium Polski, przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego przez te podmioty przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów na terenie województwa śląskiego.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 30 000 000,00* PLN w tym:

wsparcie finansowe EFS:25 500 000,00 PLN
wsparcie finansowe krajowe:4 500 000,00 PLN

*niniejsza kwota może zostać powiększona o ewentualne niewykorzystane środki z alokacji dostępnej na rok 2008.

Ogólna kwota przeznaczona na konkurs zawiera rezerwę finansową w wysokości do 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania oraz rezerwę w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN

Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona ograniczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości. W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego, szczegółowe zasady jego kalkulacji określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 września 2008 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 z dnia 15 września 2008 r.

W przypadku projektów związanych z udzieleniem pomocy publicznej Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść odpowiedni wkład prywatny. Szczegółowe informacje na temat wyliczenia wysokości wkładu prywatnego znajdują się w dokumencie Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL (wersja z dnia 12 stycznia 2009 r. Dokument ten stanowi materiał pomocniczy dla podmiotów biorących udział we wdrażaniu Programu i ma jedynie charakter informacyjny.)

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211
numer telefonu: 032 757 33 11
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć IOK, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową);
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt. 1.3).

1.3 Instytucja organizująca konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/uzupełniania błędów formalnych. Zakres błędów formalnych podlegających poprawie/uzupełnianiu może obejmować:

 • kopie dokumentów nie potwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku,
 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy dotyczące niewłaściwych okresów,
 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,
 • złożenie wniosku w mniejszej niż wymagana liczba egzemplarzy,
 • podpis Wnioskodawcy nie znajduje się dokładnie w polu do tego przeznaczonym (pkt. V wniosku), jednakże jest umieszczony w innym miejscu strony, na której znajduje się przedmiotowy punkt.

Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące;
 • grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego oraz osoby pracujące na terenie województwa śląskiego;

Realizacja projektów na terenie województwa śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób zamieszkujących i/ lub pracujących na terenie województwa śląskiego jest zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku. Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie jest skierowane do osób fizycznych.

 • beneficjent, w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego (dotyczy projektów od 1 do 12);

Informacja o tym powinna znaleźć się w pkt 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu.

 • grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego.

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie skierowane jest do grupy docelowej innej niż osoby fizyczne.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1" tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013 obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

3.3 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS art. 16, Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnianie problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a kwestia wyrównywania szans kobiet i mężczyzn traktowana jest jako naczelna i niezwykle istotna polityka horyzontalna, która powinna być przestrzegana przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia perspektywy równości płci w treści wniosku o dofinansowanie. W celu wykazania zgodności projektu z polityką równych szans powinien w przypadku projektów skierowanych do osób zawrzeć:

 • w punkcie 3.1 wniosku diagnozę uwzględniającą sytuację kobiet i mężczyzn na danym obszarze i ocenę wpływu na sytuację płci, której wyniki powinny stanowić podstawę do organizacji projektu w zakresie doboru działań i instrumentów wspierających i umożliwiających grupom dyskryminowanym uczestnictwo w projekcie;
 • w punkcie 3.2 wniosku metodologię/sposób rekrutacji oraz wskazać, iż proces rekrutacji uwzględnia zasadę równych szans, w tym równości płci.

W przypadku braku zapisów odnoszących się do zasady równych szans, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
  • wartość dodana projektu;
  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
  • rezultaty projektu;
  • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
  • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej wnioski oceniane są w ujęciu kumulatywnym (łącznym). Członek Komisji Oceny Projektów jest informowany o łącznej wartości złożonych przez danego Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie (w trakcie oceny) w całym kraju oraz o łącznej wartości umów na realizację projektów podpisanych przez danego Wnioskodawcę, co ma wpływ na ocenę potencjału Wnioskodawcy i jego zdolności do realizacji kolejnych projektów.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

W przypadku konkursu stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

Grupę docelową w projekcie w co najmniej 40% stanowią osoby należące do grupy wiekowej 45+ oraz w ramach projektu przewidziane jest objęcie wsparciem dostosowanym do potrzeb poszczególnych uczestników w tym wieku.

Waga punktowa: 5.

5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski, które nie spełnią kryterium strategicznego, nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
http://efs.wup-katowice.pl
w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej przez Zarząd Województwa Śląskieg

Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnie 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 140, poz. 984) Wnioskodawca, którego projekt nie został wyłoniony do dofinansowania, w terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pisemny protest. Wniesienie protestu po terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, o czym niezwłocznie informuje się Wnioskodawcę. Protest może dotyczyć zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej.


Pliki do pobrania:

Dokumentacja konkursowa - pdf

Załaczniki do dokumentacji konkursowej - download


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski