STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty nr 1/POKL/6.1.1/2010

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej
w regionie", Poddziałanie 6.1.1 ,,Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 1. identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie*
  * W przypadku typów projektów 1-9 istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie wsparcia towarzyszącego, polegającego na zapewnieniu opieki nad dziećmi i osobami zależnymi dla uczestnika projektu.
 2. organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych
 3. wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy
 4. realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe
  • staże/praktyki zawodowe*
   * Osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Wnioskodawca powinien zapewnić właściwe warunki nabywania umiejętności przez uczestników projektu. Określając szczegółowe warunki odbywania stażu lub praktyki zawodowej, wnioskodawca może opierać się na zapisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)
  • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych*
   * Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Wnioskodawca powinien zapewnić właściwe warunki nabywania umiejętności przez uczestników projektu. Określając szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub kursu, wnioskodawca może opierać się na zapisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).Osoba pozostająca bez zatrudnienia, zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP o udziale w szkoleniu realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
  • subsydiowanie zatrudnienia
 5. wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza
 6. wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania
 7. upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepracę, pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracę rotacyjną)
 8. wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe)
 9. jednorazowe dodatki relokacyjne (mobilnościowe) dla pracownika, który uzyskał zatrudnienie w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania*
  * Jednorazowy dodatek relokacyjny (mobilnościowy) wypłacany jest w wysokości równej sześciokrotności 100% wartości zasiłku dla bezrobotnych osobie, której stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu. Dodatek ten może być przyznany najpóźniej do dnia 31 grudnia 2010 r.
 10. organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy
 11. opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych
 12. szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działającychna terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy
 13. rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym
 14. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.

UWAGA

Realizacja poniższych typów projektów:

 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy

wiąże się z udzielaniem pomocy publicznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony
w sposób ciągły od dnia 25 lutego 2010 r.,
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30,
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Konkurs może zostać zawieszony, jeśli łączna wartość złożonych wniosków przekroczy 100% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,
40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Wnioski złożone po zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty, z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami* i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne (określone w punkcie 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej);
  * przedmiotowy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie projektu (punkt V-oświadczenie)
 • podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby na terytorium Polski, przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego przez te podmioty przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo warunkiem uzyskania dofinansowania przez podmiot zagraniczny jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi załącznikami w języku polskim oraz podpisanie umowy o dofinansowanie sporządzonej w tej wersji językowej (zgodnie z pkt 4.2 dokumentacji konkursowej).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. podmioty, które w ciągu 3 ostatnich lat dopuściły się wykorzystania środków publicznych niezgodnie z przeznaczeniem, wykorzystania z naruszeniem właściwych procedur lub pobrania ich nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi: 23 000 000,00* PLN, w tym:

wsparcie finansowe EFS: 19 550 000,00 PLN

wsparcie finansowe krajowe: 3 450 000,00 PLN

* niniejsza kwota może zostać powiększona o pozostałe środki niewykorzystane w ramach alokacji na rok 2009

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich dostępnych środków w ramach alokacji na dany konkurs. W ramach wskazanej alokacji zostanie utworzona rezerwa w wysokości do 5%, która nie zostanie zakontraktowana do czasu rozstrzygnięcia wszystkich odwołań oraz rezerwa w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN

W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości. W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego, szczegółowe zasady jego kalkulacji określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Natomiast wprzypadku projektów związanych z udzieleniem pomocy publicznej, Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść odpowiedni wkład własny. Szczegółowe informacje na temat wyliczenia wysokości wkładu własnego znajdują się w dokumencie Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL. Dokument ten stanowi materiał pomocniczy dla podmiotów biorących udział we wdrażaniu Programu i ma jedynie charakter informacyjny.

Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przypadku projektów objętych regułami pomocy publicznej mogą obowiązywać odrębne zasady dotyczące kwalifikowania wydatków od określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z powyższym, w przypadku gdy pokrycie wydatku środkami przeznaczonymi na realizację projektu stanowi pomoc publiczną, wydatek uznany może być za kwalifikowalny, jeśli spełnia łącznie:

 1. wszystkie dotyczące go warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz
 2. wszystkie dotyczące go warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych - zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje m. in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, sposobu konstruowania budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz http://efs.wup-katowice.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: pokój nr 211
numer telefonu: 032 757 33 11
numer faksu: 032 757 33 12
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej (na podstawie dokumentacji konkursowej i zasad dokonywania wyboru). Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć Instytucję Organizującą Konkurs, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową);
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt. 1.3).

1.3 W przypadku kryterium: wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową) Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/uzupełniania wyłącznie określonych poniżej błędów formalnych nie powodujących zmiany sumy kontrolnej wniosku:

 • kopie dokumentów niepotwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku,
 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy/Partnera dotyczące niewłaściwych okresów,
 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,
 • niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną,
 • niezłożenie wniosku w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał oraz kopia),
 • niezłożenie lub złożenie w mniejszej niż wymagana liczba załączników określających sytuację finansową Wnioskodawcy/Partnera,
 • podpis Wnioskodawcy nie znajduje się dokładnie w polu do tego przeznaczonym (pkt. V wniosku), jednakże jest umieszczony w innym miejscu strony, na której znajduje się przedmiotowy punkt,
 • brak podpisu i pieczęci Partnera/Partnerów w części V wniosku, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie,
 • brak na załącznikach określających sytuację finansową Wnioskodawcy/Partnera kontrasygnaty głównego księgowego (skarbnika) lub biura rachunkowego,
 • wypełnienie wniosku przy użyciu wersji Edytor (wersja off-line), tj. brak wczytania pliku XML z danymi do GWA dostępnego przez Internet.

Wniosek i/lub złożone wraz z nim załączniki mogą być uzupełnione i/lub skorygowane przez projektodawcę jednokrotnie w zakresie wskazanym przez IOK. Wraz ze skorygowanym wnioskiem Wnioskodawca składa oświadczenie  (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7.7 do dokumentacji konkursowej) o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych, niż dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku na etapie oceny formalnej. Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

Nie dopuszcza się możliwości poprawiania/uzupełniania błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej.

1.4 Zakres błędów formalnych, które nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samym skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej, może w szczególności dotyczyć:

 • złożenia wniosku w niewłaściwej instytucji,
 • złożenia wniosku po terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów,
 • wypełnienia wniosku w języku innym niż polski,
 • braku w części V wniosku wymaganej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych),
 • podpisania wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku,
 • innej sumy kontrolnej w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej,
 • braku co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku,
 • wniosek nie stanowi odpowiedzi na konkurs (wpisano błędny numer konkursu),
 • okresu realizacji projektu niezgodny z Planem Działania,
 • niespełnienia szczegółowych kryteriów dostępu (pkt. 4.2 dokumentacji konkursowej).

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, z wyłączeniem projektów badawczych, których okres realizacji wynosi 18 miesięcy;
  Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również planować wydatki -co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli również na podjęcie odpowiednich działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji projektu. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium zoptymalizuje również wykorzystanie środków przeznaczonych na badania i analizy tak, aby ich wyniki mogły być wykorzystane w dalszym procesie wdrażania PO KL. Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 14 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 1.8).
 • grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie województwa śląskiego;
  Re
  alizacja projektów na terenie województwa jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób zamieszkujących i/lub pracujących na terenie województwa śląskiego jest zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL. Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 13 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej i dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie jest skierowane do osób fizycznych. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 3.2).
 • beneficjentem i/lub Liderem w projekcie realizowanym w partnerstwie jest podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:
  - prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego,
  - posiada na terenie województwa śląskiego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu,
  - w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa śląskiego;
  Realizacja projektu przez podmioty prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów na Śląsku (lokalizacja administracji projektów zgodna z kryterium obszaru realizacji projektów). Realizacja projektu przez podmiot prowadzący działalność na terenie województwa śląskiego pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu, w szczególności kwestie organizacyjne przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę z instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania i działania monitorująco-kontrolne. Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w projekcie podmiotów spoza województwa śląskiego. Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 13 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej i zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 3.5).
 • grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego;
  Realizacja projektów na terenie województwa śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów 7, 10-13 wskazanych w rozdziale I dokumentacjikonkursowej i dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie skierowane jest do grupy docelowej innej niż osoby fizyczne. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 3.2).

W przedmiotowym konkursie nie przewiduje się kryteriów dostępu, które byłyby weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1" tzn."spełnia - nie spełnia".

Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej lub pierwszym etapie oceny merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny merytorycznej

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujący harmonogram:

Etap oceny merytorycznej

Zwołanie pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej do momentu zwołania pierwszego posiedzenia KOP

nie później niż 30 dni od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach danego konkursu, o ile są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej

Zwoływanie kolejnych posiedzeń KOP, na których oceniane są wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej po zwołaniu poprzedniego posiedzenia KOP

nie później niż 30 dni od daty wpływu do IOK pierwszego wniosku, który został przekazany do oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia KOP

Dokonanie oceny merytorycznej i zakończenie danego posiedzenia KOP

Czas trwania oceny merytorycznej wniosków w ramach danego posiedzenia KOP uzależniony jest od liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP

Liczba wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP

Termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP

1-100

nie dłużej niż 20 dni

101-200

nie dłużej niż 40 dni

201-300

nie dłużej niż 60 dni

Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP o 100 termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP może zostać wydłużony o kolejne 20 dni (np. jeżeli na danym posiedzeniu KOP ocenianych jest od 301 do 400 wniosków termin dokonania oceny wynosi nie dłużej niż 80 dni)

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej

5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku)

Nie później niż n* + 60 (65) dni (10 dni od daty zakończenia posiedzenia KOP, na którym oceniany był dany wniosek, pod warunkiem, że na danym posiedzeniu KOP dokonywano oceny nie więcej niż 100 wniosków, w uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać wydłużony do 15 dni). W przypadku dokonywania na danym posiedzeniu KOP oceny więcej niż 100 wniosków termin na dokonanie oceny jest odpowiednio dłuższy.

 • n oznacza datę złożenia wniosku

Szczegółowe informacje o dacie rozpoczęcia posiedzenia KOP będą zamieszczane na stronie IOK http://efs.wup-katowice.pl.

4. Ogólne kryteria horyzontalne

4.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

4.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4.3 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS, Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnianie problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a kwestia wyrównywania szans kobiet i mężczyzn traktowana jest jako naczelna i niezwykle istotna polityka horyzontalna, która powinna być przestrzegana przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia perspektywy równości płci w treści wniosku o dofinansowanie.

Stwierdzenie, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie standardu minimum zamieszczonego w części A Karty Oceny Merytorycznej. Członkowie Komisji Oceny Projektów zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na każdy punkt standardu. Nieuzyskanie dwóch pozytywnych odpowiedzi w standardzie równoznaczne jest z odrzuceniem wniosku.

Wnioskodawca powinien zapoznać się z pytaniami dotyczącymi standardu minimum zamieszczonymi w Karcie oceny merytorycznej (załącznik nr 7.4 do dokumentacji konkursowej) a w treści wniosku zamieścić informacje umożliwiające Członkom Komisji Oceny Projektów jednoznaczne zweryfikowanie czy standard minimum został spełniony.

Wyjątki co do których nie stosuje się standardu minimum:

 • profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),
 • realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze internwecji i zasięgu oddziaływania projektu, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych),
 • zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych we wniosku o dofinansowanie.

Zaznaczenie w punkcie 7 standardu "Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum" odpowiedzi pozytywnej zwalnia z obowiązku wypełniania standardu.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicachhttp://efs.wup-katowice.pl dostępne są dokumenty: Standard minimum dotyczący realizacji zasady równości płci oraz poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, który zawiera opis, w jaki sposób przygotować poprawnie wniosek o dofinansowanie pod kątem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

UWAGA!

W przypadku braku zapisów odnoszących się do zasady równych szans, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

5. Ogólne kryteria merytoryczne

5.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
  • wartość dodana projektu;
  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
  • rezultaty projektu;
  • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
  • kwalifikowalność wydatków.

5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, wnioski oceniane są w ujęciu kumulatywnym (łącznym). Członek Komisji Oceny Projektów jest informowany o łącznej wartości złożonych przez danego Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w całym kraju oraz o łącznej wartości umów na realizację projektów podpisanych przez danego Wnioskodawcę, co ma wpływ na ocenę potencjału Wnioskodawcy i jego zdolności do realizacji kolejnych projektów.

6. Szczegółowe kryteria strategiczne

Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

W przypadku konkursu stosowane będą następujące kryteria strategiczne:

Projekt jest realizowany na terenie powiatów, w których stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie o co najmniej 2 punkty procentowe powyżej średniej dla województwa śląskiego.

Zadaniem projektów EFS będzie w pierwszej kolejności wspieranie obszarów cechujących się szczególnie niekorzystną sytuacją na rynku pracy. Obszary o wysokim poziomie bezrobocia są szczególnie narażone na pogłębianie się tego zjawiska w sytuacji spowolnienia gospodarczego. Na koniec kwietnia 2009 r. w woj. śląskim ponad 36 % powiatów (w tym miast na prawach powiatu) kwalifikowało się do tej grupy (przy średniej dla regionu stopie bezrobocia na poziomie 8,5%). Tym samym istnieje realna potrzeba wsparcia tych obszarów w celu zniwelowania istniejących dysproporcji i obniżania stopy bezrobocia. Kryterium zostało wprowadzone zgodnie z zaleceniem Instytucji Zarządzającej PO KL, wskazującym na potrzebę wsparcia obszarów o szczególnie wysokim poziomie bezrobocia na terenie regionu. Biorąc pod uwagę pogarszające się wskaźniki na rynku pracy, Kryterium stanowi narzędzie preferujące projekty nastawione na wsparcie obszarów cechujących się niekorzystną strukturą bezrobocia w porównaniu do średniej dla województwa.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 10 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 10 pkt.

UWAGA!

Tworząc założenia projektu należy brać pod uwagę najbardziej aktualne dane statystyczne dotyczące stopy bezrobocia w danym powiecie woj. śląskiego.

Dane takie publikowane są przez GUS zwykle dwa miesiące po okresie badań.

Wnioskodawca powinien więc składając wniosek np. w marcu - uwzględnić dane ze stycznia.

UWAGA!

Powyższe kryterium nie zostanie spełnione w przypadku:

 • realizacji projektu na terenie całego woj. śląskiego, lub
 • realizacji projektu w części województwa, częściowo tylko obejmując powiaty, w których stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie co najmniej 2 punkty procentowe powyżej średniej dla województwa śląskiego.

Co najmniej 10% liczby uczestników projektu stanowią osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wprowadzone kryterium ma zagwarantować wsparcie dla osób, które znalazły się poza rynkiem pracy w wyniku pogarszającej się sytuacji ekonomicznej regionu. Uzyskanie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji zwiększy ich szanse na ponowne zatrudnienie w możliwie najkrótszym czasie i pozwoli uniknąć długotrwałego bezrobocia. Przedmiotowe kryterium zostało wprowadzone w oparciu o rekomendację Instytucji Zarządzającej PO KL zawierającą zakres proponowanych działań antykryzysowych w ramach PO KL. Założony pułap 10 % stanowi minimum, a wnioskodawca będzie miał prawo jego zwiększenia w przypadku zdiagnozowania (na poziomie projektu) faktycznej potrzeby większego zaangażowania środków na wsparcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 9 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 5 pkt.

Projekt zapewnia wykorzystanie modelowych programów szkoleniowych dla osób powyżej 45+ roku życia wypracowanych na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL, a osoby z tej grupy stanowią co najmniej 60% uczestników projektu.

W ramach PIW EQUAL wypracowano szereg modeli skutecznych metod wsparcia, uwzględniających specyficzne potrzeby tej grupy docelowej. Określenie "zwalidowane" oznacza, iż rezultaty te zostały zbadane, przetestowane pod względem ich odpowiedniości, trafności i jako wskazane w katalogu rezultatów PIW EQUAL (baza rezultatów dostępna na stronie www.equal.org.pl/baza) w formie modelu mogą posłużyć jako dobra praktyka dla Beneficjentów.

Na koniec marca 2009 roku w województwie śląskim zarejestrowanych było 33,9 tys. bezrobotnych powyżej 50 roku życia, co stanowi 22% wszystkich zaewidencjonowanych bezrobotnych. W IV kwartale 2008 roku wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku 45-49 lat wynosił 73,6% (kraj 78,5%), dla osób w wieku 50-54 lata 63,5% (kraj 67,6%), natomiast dla osób w wieku 55-59 lat 34,1% (kraj 41,9%) oraz w wieku 60-64 lat 11,8% (kraj 17,7%). Wynika z tego, że w porównaniu z danymi statycznymi krajowymi sytuacji dotycząca tej grupy wiekowej jest bardzo niekorzystna. Wiek jest zmienną korelującą z niskim poziomem wykształcenia, gdyż 39,5% tych osób legitymuje się wykształceniem gimnazjalnym i niższym. Osoby starsze są z reguły mniej mobilne i mniej elastyczne zawodowo. W związku z powyższym osoby te wymagają wsparcia, zwłaszcza pomocy w rekwalifikacji zawodowej i podnoszeniu lub aktualizowaniu posiadanych kwalifikacji. Zgodnie z ustaleniami Grupy Roboczej ds. monitorowania działań podejmowanych w ramach PO KL na rzecz wyrównywania szans na rynku pracy osób z grupy 50+ z dnia 30 lipca 2008 r. niski poziom zatrudnienia pociąga za sobą konieczność wsparcia tych osób poprzez podjęcie odpowiednich działań na poziomie regionalnym i objęcia wsparciem już osób powyżej 45 roku życia. Jednocześnie uczestnictwo na poziomie statystycznie istotnym (60%) gwarantuje, iż udział przedstawicieli tej grupy nie jest przypadkowy, zaś objęcie zindywidualizowanym wsparciem pozwala racjonalnie zaplanować ścieżkę zatrudnienia i kariery zawodowej starszych pracowników. Zaangażowanie uczestników w opracowanie formuły wsparcia jest zgodne z zasadą empowerment wykorzystywaną w projektach w ramach PIW EQUAL.

Wdrożenie projektów spełniających kryterium ma na celu zwiększenie zdolności osób pracujących, po 45 roku życia, do utrzymania aktywności zawodowej na rynku pracy. Ponadto przyczyni się ono do sięgnięcia przez pracodawców do zasobów kadrowych do tej pory uważanych za niewystarczająco wydajne.

Wprowadzone kryterium jest zgodne z założeniami rządowego programu "Solidarność pokoleń". Wydłużenie aktywności zawodowej pracowników po 50-tym roku życia należy do priorytetowych działań krajów Unii Europejskiej. Założenia Strategii Lizbońskiej przyjęte przez kraje Unii Europejskiej w 2000 r. w perspektywie do 2020 r. zakładają osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie nie niższym niż 50%. Na potrzebę aktywizacji osób po 45 roku wskazują również badania przeprowadzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, oraz niezależne instytucje badawcze.

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny na podstawie treści wniosku, poprzez weryfikację zastosowanego przez Projektodawcę rezultatu z modelem wypracowanym w EQUAL, zawartym w katalogu rezultatów EQUAL na stronie www.equal.org.pl/baza.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 12 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 5 pkt.

Grupę docelową w projekcie w co najmniej 60 % stanowią osoby pozostające bez pracy dłużej niż 12 miesięcy oraz w ramach projektu zastosowano wsparcie dostosowane do potrzeb i specyfiki grupy docelowej.

Przyznanie dodatkowych punktów w ramach kryteriów strategicznych dla powyższej grupy docelowej wynika z faktu, że pod koniec 2008 roku w całym kraju liczba zarejestrowanych bezrobotnych pozostających bez pracy od 12 do 24 miesięcy wynosiła 180 700, a pozostających bez pracy powyżej 24 miesięcy - 320 700 osób. W województwie śląskim osób bezrobotnych pozostających bez pracy powyżej 1 roku było odpowiednio w roku 2006 111 865 i w 2007 73 463, co z kolei stanowiło 48,7 % ogółu bezrobotnych w roku 2006 oraz 44,3% w roku 2007. Pod koniec maja 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w województwie śląskim wyniosła 150 504 osoby z czego 37,5% osób to długotrwale bezrobotni. Mimo widocznego spadku bezrobocia ogółem, odsetek osób długotrwale bezrobotnych stanowi znaczą cześć ogółu bezrobotnych. Dodatkowo osobom pozostającym bez zatrudnia dłużej niż 12 miesięcy o wiele trudniej ponownie powrócić po długiej przerwie na rynek pracy. Wzrastające wymagania pracodawców, zmiany technik i organizacji pracy, konieczność podnoszenia kwalifikacji lub w ogóle zmiany zawodu są czynnikami, które utrudniają powrót na rynek pracy. Długotrwałe bezrobocie przyczynia się do zagrożeń związanych z patologią społeczną, zmniejszenia szans na znalezienie nowej pracy i tym samym ogranicza szanse jednostki oraz jej rodziny w zakresie przezwyciężenia materialnego i społecznego niedostatku. Długotrwale bezrobotni są najczęściej klientami opieki społecznej. Dlatego istotnym jest otoczenie wskazanej grupy docelowej szczególnym wsparciem.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 13 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 5 pkt.

Projekt w ramach wydatków na cross-financing zapewnia dostosowanie budynków i pomieszczeń, w których odbywają się formy wsparcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych i/lub uwzględnia doposażenie i/lub wyposażenie stanowisk pracy w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym objęciu wsparciem osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 10% uczestników projektu.

Z dotychczasowych doświadczeń z wdrażania Działania wynika, iż wsparcie kierowane do osób niepełnosprawnych jest traktowane w sposób marginalny. Kryterium premiujące projekty zakładające rozwiązania adaptacyjne w ramach środków cross-financingu wpływające na ułatwienie dostępu do korzystania ze wsparcia niepełnosprawnym, w sposób korzystny podniesie dostępność i jakość infrastruktury dla wskazanej grupy docelowej, spełniając kryterium komplementarności z ofertą szkoleniową w projekcie. Jednocześnie kryterium przyczyni się do objęcia wsparciem większej liczby osób niepełnosprawnych.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów 2-5, 8, 12 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 5 pkt.

Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź realizowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny.

Zaproponowane kryterium strategiczne będzie stanowić mechanizm wspierający komplementarność działań realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych źródeł wspólnotowych. Mechanizmy służące powiązaniu ze sobą działań infrastrukturalnych i inicjatyw edukacyjnych czy prozatrudnieniowych będą wpływały na większą efektywność interwencji funduszy strukturalnych.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów 1-5, 8-9 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 5 pkt.

Projekt zakłada realizację szkoleń i/lub kursów prowadzących do zdobycia kwalifikacji uznawanych w krajowym systemie prawnym potwierdzonych stosownymi dokumentami uzyskanymi w ramach projektu przez jego uczestników.

Obecna sytuacja na rynku pracy, spowodowana narastaniem procesów adaptacyjnych i spowolnieniem gospodarczym prowadzi do zaostrzania konkurencji na rynku pracy.

W takiej sytuacji istotnym czynnikiem decydującym o utrzymaniu zatrudnienia jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i umiejętności potwierdzonych formalnie.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów 1, 8, 12 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 5 pkt.

UWAGA

"Regulowane zawody i działalności w Rzeczpospolitej Polskiej. Opis wymagań kwalifikacyjnych"(Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, lista zawodów regulowanych dostępna jest na stronie internetowej www.nauka.gov.pl). Dokument ten zawiera wykaz zawodów, dla których polskie przepisy prawne przewidują konieczność posiadania odpowiedniego poziomu wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań dla osób nabywających w Polsce kwalifikacje do podjęcia lub wykonania poszczególnych zawodów pracy oraz świadczenia usług w regulowanych zawodach oraz działalnościach.

Wsparcie w ramach Poddziałania 6.1.1 powinno umożliwiać zdobycie zawodu regulowanego.

6.1 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski, które nie spełnią kryterium strategicznego, nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej

http://efs.wup-katowice.pl

w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów

7. Procedura odwoławcza

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy, przy czym środki odwoławcze przysługują wyłącznie wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Wnioskodawca, którego projekt otrzymał ocenę negatywną, czyli:

- w przypadku oceny formalnej:

nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,

- w przypadku oceny merytorycznej:

nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej,

lub

otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pisemny protest (IOK nie dopuszcza możliwości wniesienia protestu w formie elektronicznej).

UWAGA!

W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy*, a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują.

* Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych, np. braku dokonania oceny wniosków przez oceniających w sposób niezależny itp.).

Bez rozpatrzenia przez IOK pozostaje protest, który został wniesiony:

 • po terminie;
 • do niewłaściwej instytucji;
 • bez zachowania formy pisemnej;
 • jedynie za pośrednictwem faksu;
 • przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie i którego wniesiony protest dotyczy, z uwzględnieniem jednak sposobu reprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iż w przypadku gdy protest jest podpisany przez osobę/osoby inną/e niż wykazana/e w pkt. V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy, do protestu musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenie uprawnienia do wniesienia protestu w imieniu wnioskodawcy (np. odpis z właściwego rejestru, ważne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączenia ww. dokumentu protest zostaje bez rozpatrzenia;
 • od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie Systemu Realizacji PO KL lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego;
 • nie opierając się o kryteria wyboru projektów podane w dokumentacji konkursowej lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;
 • przez wnioskodawcę, który wycofał się z procesu negocjacji dotyczącego przedmiotowego wniosku;
 • za pośrednictwem innej instytucji;
 • odnośnie projektu, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na działanie lub priorytet.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Nie jest możliwe wniesienie odwołania, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść również zarzuty dotyczące innych kwestii.

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie sporządzania i rozpatrywania protestu, odwołania oraz skargi do sądu administracyjnegoznajdują się w dokumencie "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" oraz w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronach internetowych www.efs.gov.pl oraz http://efs.wup-katowice.pl.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy, prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, czyli protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji PO KL.


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski