STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki",

Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 1. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim;

 2. wsparcie dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement), w tym szkoleń i doradztwa zawodowego;

 3. podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;

 4. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia);

 5. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;

 6. badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie, w szczególności tworzenia i likwidacji miejsc pracy oraz formułowania właściwych mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz oraz związana z nimi wymiana informacji.

Uwaga!

Dofinansowanie udzielane na realizację projektów w ramach poszczególnych typów wsparcia objęte jest regułami pomocy publicznej.

Szczegółowe informacje na temat m.in. zasad udzielania pomocy publicznej, maksymalnej intensywności pomocy, kumulacji z inną pomocą znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz w Zasadach udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL 2007-2013 (wersja z dnia 9 czerwca 2008 r.).

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony
w sposób ciągły od dnia 30 lipca 2008 r., w godz. 7.30 - 15.30
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne (określone w punkcie 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej).

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 31 500 000,00 PLN

w tym

wsparcie finansowe EFS: 26 775 000,00 PLN

wsparcie finansowe krajowe: 4 725 000,00 PLN

(W ramach wskazanej alokacji zostanie utworzona rezerwa w wysokości do 5%, która nie zostanie zakontraktowana do czasu rozstrzygnięcia wszystkich odwołań oraz rezerwa w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości projektów.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

W przypadku projektów nie objętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,
numer telefonu: 032 757 33 11
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć Instytucję organizującą konkurs, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);

 • wniosek wypełniono w języku polskim;

 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową);

 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);

 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję organizującą konkurs;

 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt. 1.3).

1.3 Instytucja organizująca konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/uzupełniania błędów formalnych. Zakres błędów formalnych podlegających poprawie/uzupełnianiu może obejmować:

 • brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w przypadku wniosków składanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

 • kopie dokumentów nie potwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem,

 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku,

 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy dotyczące niewłaściwych okresów,

 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,

 • złożenie wniosku w mniejszej niż wymagana liczba egzemplarzy.

Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu - 2 lata;

 • kryterium obszaru realizacji projektu: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego;

 • kryterium potencjału finansowego Wnioskodawcy: dla projektów powyżej 200 000 PLN - Wnioskodawca (w przypadku partnerstw: lider partnerstwa) powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

  • przychód Wnioskodawcy (za przychód uznaje się również każdą dotację ze środków unijnych niezależnie od sposobu księgowania) w ostatnim lub obecnym roku obrachunkowym nie może być mniejszy niż 50% wartości projektu (tj. kosztów ogółem wskazanych w punkcie 4.1 wniosku). W tym przypadku wartość projektu może wynieść do 200% przychodów Wnioskodawcy;

  • należy do sektora finansów publicznych;

 • Kryterium wartości projektu: minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

 • zgodność z prawodawstwem krajowym;

 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:

  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;

  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;

  • wartość dodana projektu;

  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;

  • rezultaty projektu;

  • racjonalność harmonogramu działań.

 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):

  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);

  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).

 • finansowania projektu:

  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;

  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);

  • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1. W ramach konkursu na Poddziałanie 8.1.2 PO KL nie przewiduje się stosowania żadnych szczegółowych kryteriów strategicznych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
http://efs.wup-katowice.pl
w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej
przez Zarząd Województwa Śląskiego


Plik do pobrania:

Dokumentacja konkursowa: pdf

Załączniki do dokumentacji konkursowej: download


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski