STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki",
Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.3 "Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności"
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

1. tworzenie sieci współpracy (w tym partnerstw) w zakresie wzmacniania dialogu społecznego i inicjatyw podejmowanych wspólnie na poziomie lokalnym
i regionalnym przez organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze, mających na celu zwiększenie zdolności adaptacyjnych pracowników
i przedsiębiorców, w szczególności w zakresie:

- organizacji pracy

- form świadczenia pracy

- promocji podnoszenia kwalifikacji zawodowych

- godzenia życia zawodowego i prywatnego;

 1. promowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, w szczególności
  w odniesieniu do lokalnego rynku pracy, warunków pracy pracowników i środowiska naturalnego;

 2. upowszechnienie na poziomie lokalnym i regionalnym idei flexicurity.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony
w sposób ciągły od dnia 08 września 2008 r., w godz. 7.30 – 15.30 w dni robocze
do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,
40-048 Katowice,
pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i przedstawicielstwa pracownicze), którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne (określone w punkcie 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej),

 • podmioty zagraniczne nieposiadające siedziby na terytorium Polski przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego przez te podmioty przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów na terenie województwa śląskiego.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:  1 679 763,48 PLN

w tym:

wsparcie finansowe EFS:   1 427 798,96 PLN

wsparcie finansowe krajowe:    251 964,52 PLN

w tym na wydatki ponoszone w 2008 roku    201 786,53 PLN

Ogólna kwota przeznaczona na konkurs zawiera rezerwę finansową w wysokości do 5 % alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania oraz rezerwę w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości.
W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego, szczegółowe zasady jego kalkulacji określają Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przypadku projektów związanych z udzieleniem pomocy publicznej Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść  wkład własny. Szczegółowe informacje na temat wyliczenia wysokości wkładu własnego znajdują się w dokumencie "Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL" (wersja z dnia 9 czerwca 2008 r.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,
numer telefonu: 032 757 33 11
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć Instytucję organizującą konkurs, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);

 • wniosek wypełniono w języku polskim;

 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową);

 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);

 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;

 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję organizującą konkurs;

 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;

 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt. 1.3).

1.3 Instytucja organizująca konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/uzupełniania błędów formalnych. Zakres błędów formalnych podlegających poprawie/uzupełnianiu może obejmować:

 • brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w przypadku wniosków składanych przez jednostki sektora finansów publicznych,

 • kopie dokumentów nie potwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem,

 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku,

 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy dotyczące niewłaściwych okresów,

 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,

 • złożenie wniosku w mniejszej niż wymagana liczba egzemplarzy.

Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wnioskuna etapie oceny formalnej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawcówi podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.

W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu – 2 lata;

 • kryterium obszaru realizacji projektu: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego;

 • kryterium potencjału finansowego Wnioskodawcy: dla projektów powyżej 200 000 PLN - Wnioskodawca (w przypadku partnerstw: lider partnerstwa) powinien spełniać jeden z poniższych warunków:

  • przychód Wnioskodawcy (za przychód uznaje się również każdą dotację ze środków unijnych, niezależnie od sposobu księgowania) w ostatnim lub obecnym roku obrachunkowym nie może być mniejszy niż 50% wartości projektu (tj. kosztów ogółem wskazanych w punkcie 4.1 wniosku). W tym przypadku wartość projektu może wynieść do 200% przychodów Wnioskodawcy;

  • należy do sektora finansów publicznych;

 • Kryterium wartości projektu: minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN;

 • Kryterium statusu Wnioskodawcy: Beneficjentem (Wnioskodawcą) może być jedynie partner społeczny.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciuo następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;

 • zgodność z prawodawstwem krajowym;

 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013 obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:

   • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;

   • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;

   • wartość dodana projektu;

   • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;

   • rezultaty projektu;

   • racjonalność harmonogramu działań.

 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
   • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
   • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
   • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
   • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
   • kwalifikowalność wydatków.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1. W ramach konkursu na Poddziałanie 8.1.3 nie przewiduje się stosowania żadnych szczegółowych kryteriów strategicznych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej
http://efs.wup-katowice.pl
w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej
przez Zarząd Województwa Śląskiego

Dokumentacja konkursowa: download

Sporządził: Wojciech Kostka


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski