STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Dotyczy sekcji B.11.1 wniosku o dofinansowanie projektu dla konkursu nr RPSL. 08.02.03-IP.02-24-017/16

W związku z brakiem możliwości wypełnienia sekcji B.11.1 Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte wsparciem w polu pn. Instytucje objęte wsparciem wartością czterocyfrową, Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 przedstawia sposób postępowania w tej sprawie.

 

W opinii WUP w Katowicach nie ma przeciwwskazań dla wpisania w innej – np. B.11.2 – części wniosku o dofinansowanie informacji o faktycznej liczbie instytucji planowanej do objęcia wsparciem (wraz z uzasadnieniem).

 

Jednakże należy podkreślić, że powyższy sposób procedowania spowoduje zmniejszenie dostępnej liczby znaków w polu tekstowym, w jakim postanowią Państwo wpisać powyższe informacje. Co więcej, jeśli w sekcji B.11.1 w polu nie zostanie wpisana zgodna ze stanem faktycznym liczba instytucji, jaką Państwo planują objąć wsparciem, to w konsekwencji w sekcji C.2.3 Podsumowanie projektu pole pn. Koszt przypadający na Instytucję zostanie automatycznie uzupełnione błędną wartością.

 

Sugeruje się zastosowanie rozwiązania zaproponowanego przez Głównego Administratora Merytorycznego LSI IZ RPO WSL 2014-2020 (dalej: GAM), czyli zakończenie prac nad pozostałymi częściami wniosku o dofinansowanie, a następnie zgłoszenie do GAM - na adres lsi@slaskie.pl - gotowości do złożenia wniosku, a wówczas GAM odpowiednio zmodyfikuje wartość w polu pn. Instytucje objęte wsparciem, wyliczenie w sekcji pn. Podsumowanie projektu uzupełni się poprawnie, a Państwo będą mogli złożyć wniosek z poprawnymi wartościami.

 

Uwaga! Po modyfikacji dokonanej przez GAM należy złożyć wniosek w LSI. Ewentualna edycja wniosku może spowodować utratę danej wprowadzonej przez GAM.

 

Należy jednakże mieć na uwadze, że powyższa prośba o modyfikację danych musi być do GAM zgłoszona w godzinach pracy urzędu, nie jest także zalecane kierowanie takiej prośby do GAM w ostatnim dniu trwania naboru z uwagi na przewidywane obciążenie GAM koniecznością realizacji podobnych zgłoszeń ze strony wielu instytucji.

 

WUP zaznacza, że jest to rozwiązanie tymczasowe do momentu wprowadzenia zmiany w ww. zakresie w systemie przez podmiot świadczący usługę asysty technicznej systemu.

 


Utworzono: 2016-12-01 09:47:31


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski