STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Interpretacja dotycząca powiązania projektu z programem rewitalizacji w ramach Działania 8.2 RPO WSL

W nawiązaniu do wątpliwości, dotyczących interpretacji kryterium dot. powiązania projektu z programem rewitalizacji w ramach Działania 8.2 / Poddziałania 8.2.1 i 8.2.2, realizowanego w formule ZIT/RIT WUP w Katowicach informuję:

 

Ocena spełnienia kryterium potwierdzającego powiązanie projektu z programem rewitalizacji, zawierającym określone cechy i elementy, powinna nastąpić w toku ubiegania się projektu o dofinansowanie, a opis projektu we wniosku powinien umożliwić ocenę spełnienia kryterium.

 

Zatem, Wnioskodawca powinien wykazać jednoznacznie i zgodnie z prawdą, że na dzień składania wniosku o dofinansowanie wsparcie jest skierowane dla przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarach rewitalizowanych, tj. identyfikuje przedsiębiorstwa, prowadzące działalność na konkretnym obszarze rewitalizacji, wskazanym w zatwierdzonym przez IZ RPO WSL konkretnym programie rewitalizacji. W przeciwnym razie, nie będzie podstaw do pozytywnej oceny takiego projektu.

 

Pozytywnie ocenione programy są zamieszczane w Wykazie programów rewitalizacji województwa śląskiego, zamieszczonym na stronie www.rpo.slaskie.pl

 


Utworzono: 2017-01-19 15:03:48


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski