STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 po procedurze odwoławczej i w wyniku zwiększenia alokacji

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2368/155/V/2016 zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 dla Działania 11.4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne-konkurs, Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 po procedurze odwoławczej i w wyniku zwiększenia alokacji - pdf

 


Utworzono: 2016-11-28 14:49:57


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski