STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Zmiana wytycznych w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Fundusz Pracy

Od dnia 1 stycznia 2017r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Fundusz Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020”. Aktualizację dokumentu dnia 30 grudnia podpisał Minister Rozwoju i Finansów. Najważniejsze zmiany wprowadzone do drugiej wersji obejmują:

 

- dodanie rozdziału z zakresu Rozliczania kwot podlegających zwrotowi i doprecyzowanie w nim definicji nieprawidłowości i zasad dokonywania zwrotów przez PUP wydatków nieprawidłowo wydatkowanych (rozdz. 3.7)

- doprecyzowanie zapisów odnośnie prowadzenia przez PUP pomocniczego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu PUP

- zwolnienie IZ RPO z obowiązku przekazywania do MR miesięcznych zestawień na temat kwot wydatków z Funduszu Pracy certyfikowanych do KE

Dodatkowo w tekście Wytycznych dokonano zmian redakcyjnych i doprecyzowujących obecne zapisy.

 

Zaktualizowana lista znajduje się pod adresem.

 


Utworzono: 2017-01-05 11:02:01


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski