STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Perspektywa 2014+  /  Zatwierdzone dokumenty
logo_FE_1
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor

Zatwierdzone dokumenty


Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Wytyczne w zakresie komitetów monitorujących na lata 2014-2020
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020
Wytyczne w zakresie SZOOP krajowych i regionalnych programów operacyjnych 2014-2020
Wytyczne w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Funduszu Pracy w ramach programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego   Funduszu Społecznego 2014-2020
Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014 - 2020
Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
Plan Ewaluacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

 

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski