STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Perspektywa 2014+  /  Projekty pomocy technicznej
logo_FE_1
logo_kolor_poziom
UE_EFS_POZIOM-Kolor

Projekty pomocy technicznej

1) Tytuł projektu: Plan Działań na rok 2015 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna - WUP

Cele:
- utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie RPO WSL 2014-2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy;
- zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania;
- zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.

Wskaźniki:
- liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej - 235,5;
- liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów - 70;
- poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności - 10;
- ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów - 4.

Budżet: 2 017 748,06 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 715 085,85 zł).

Okres realizacji: 1 stycznia - 31 grudnia 2015.

2) Tytuł projektu: Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na rok 2015

Cel: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez:
- zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenia pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty instytucji) oraz
- zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

Projekt polega na wsparciu funkcjonowania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach jako Instytucji Pośredniczącej dla Działań 1.1 i 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w województwie śląskim oraz wsparciu wdrażania Programu, w szczególności polegającym na: dokonywaniu wyboru projektów; zawieraniu umów o dofinansowanie projektów; przeprowadzaniu procedury odwoławczej; wystawianiu zleceń płatności; zapewnieniu prowadzenia przez beneficjentów oddzielnego systemu księgowości; rozliczaniu umów o dofinansowanie; monitorowaniu postępów realizacji umów o dofinansowanie; kontroli realizacji projektów; zapewnianiu przechowywania dokumentów dotyczących projektów; weryfikacji i poświadczaniu wydatków; przekazywaniu IZ niezbędnych informacji i dokumentów; odzyskiwaniu kwot podlegających zwrotowi; zgłaszaniu podmiotów podlegających wykluczeniu; sporządzaniu Rocznych Planów Działania; wprowadzaniu środków zwalczania nadużyć; monitorowaniu postępów w realizacji działań; osiąganiu celów pośrednich i końcowych w formie wskaźników; prowadzeniu ewaluacji; prowadzeniu działań informacyjnych i promocyjnych.

Wskaźniki:
- średnioroczna liczba szkoleń na jednego pracownika IP - 2;
- liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej - 202;
- liczba uczestników form szkoleniowych dla instytucji - 102;
- liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów - 183;
- liczba materiałów informacyjnych lub promocyjnych wydanych w formie elektronicznej - 1.

Budżet: 1 718 158,37 zł (w tym dofinansowanie ze środków UE: 1 448 063,87 zł).

Okres realizacji: 1 maja - 31 grudnia 2015.

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski