STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Podstawowe informacje o projektach innowacyjnych

Projekty innowacyjne w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ściśle dookreślono pojęcie "projekt innowacyjny" (odnoszący się tylko i wyłącznie do Europejskiego Funduszu Społecznego). Innowacyjny będzie każdy projekt, który spełnia wymagania zawarte w Wytycznych w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. O innowacyjności projektu świadczyć ma jego realizacja z uwzględnieniem podejścia innowacyjnego oraz etapowość cyklu życia projektu.

Projekt innowacyjny to projekt, którego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach wsparcia EFS.

Efektem projektu innowacyjnego powinien być nowy, oryginalny, wcześniej nie stosowany produkt, którego innowacyjność może się przejawiać w trzech wymiarach, przenikających się wzajemnie oraz mogących występować równocześnie lub niezależnie od siebie:

  • uczestnika projektu - nastawienie na wsparcie nowych, nietypowych grup (niekorzystających wcześniej z pomocy / otrzymujących wsparcie innego rodzaju / korzystających z podobnych, ale nieidentycznych form pomocy);
  • problemu - rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce państwa (nowy problem - brak narzędzi / znany problem - brak narzędzi / znany problem - narzędzia niepozwalające na rozwiązanie problemu);
  • formy wsparcia - wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów; przy czym możliwe jest tutaj także adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych kontekstach, np. w stosunku do innej grupy docelowej, a także rozwój, modyfikacja dotychczas stosowanych instrumentów w celu zwiększenia ich adekwatności, skuteczności i efektywności (nowa forma wsparcia / zaadaptowanie na potrzeby projektu formy wsparcia wykorzystywanej w innym sektorze, w stosunku do innej grupy docelowej / zmodyfikowana forma tradycyjna).

Projekty innowacyjne EFS dzielą się na dwa rodzaje: testujące i upowszechniające.

Projekty testujące mają na celu wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki nowych rozwiązań. Realizowane muszą być w dwóch etapach (etap przygotowawczy i etap wdrożenia).

Projekty upowszechniające to projekty innowacyjne, których celem nie jest wypracowanie nowego produktu, ale upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki dobrych praktyk / rozwiązań wypracowanych w ramach innych programów czy też projektów PO KL. Projekty upowszechniające obejmują wyłącznie fazę upowszechniania i włączania do głównego nurtu polityki

Projekty innowacyjne testujące a projekty standardowe

Projekty innowacyjne testujące są nastawione na badanie, rozwój oraz upowszechnianie i włączanie do praktyki produktów (narzędzi) służących rozwiązaniu problemów grup docelowych, a nie wprost na rozwiązanie tych problemów.

Projekty standardowe mają charakter przede wszystkim aktywizacyjny, innowacyjne skupiają się natomiast na wypracowaniu nowatorskiego produktu, nowych rozwiązań lub procesów.

W ramach planowanych do ogłoszenia przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w 2010 r. konkursów  (zgodnie z Planem Działań dla priorytetów VI, VIII i IX),  będą mogły być składane wyłącznie wnioski o dofinansowanie realizacji projektów innowacyjnych testujących.


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski