STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
         

Dokumenty dla beneficjentów realizujących projekty

                     
Problemy z naliczaniem VAT od usług kształcenia zawodowego i doskonalenia zawodowego udzielanych w projektach PO KLpdf
Zgłoszenie środków niewykorzystanej dotacji celowej z upływem bieżącego rokupdf
Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środkówpdf
Prawa autorskie - minimalny zakres umowy pdf
Pismo dot. zwrotu VAT - po interpretacji Urzędu Marszałkowskiegopdf
Informacja o odsetkach narosłych na rachunku bankowym dla projektu pdf
Informacja o zwrocie środków z końcem roku budżetowego pdf
Zasady dokonywania zwrotów przez Beneficjentów w ramach komponentu regionalnego PO KL pdf
Informacje o zasadach zabezpieczania prawidłowej realizacji umowypdf
Wytyczne WUP w Katowicach dotyczące wypełniania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslowąpdf
Wzór weksla własnego /in blanco/pdf
Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą[word]
Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco dla osób prawnych[word]
Formularz zmiandownload
Formularze informacji i oświadczenia dotyczące pomocy publicznej        download
Rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznejpdf
Wniosek o płatność wraz z załącznikami i instrukcjądownload
Harmonogram płatności[word]
Pismo Instytucji Wdrażającej do Beneficjentów, którzy zgłosili wydatki nie wygasającepdf
Załączniki do umowydownload
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych
(wersja z 2010 r.)
pdf
Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych (wersja z 2010 r.) pdf
Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych
(wersja z 2014 r.)
pdf
Wskaźniki procentowe do obliczenia wartości korekty finansowej za naruszenia przy udzielaniu zamówień publicznych (wersja z 2014 r.) pdf
Taryfikator korekt w zakresie uchybień dotyczących wyboru partnera pdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski