STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

Zapraszamy na nowe strony
banner-rpo-fs  banner-rpo-fs
2016-11-17 09:21:38

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina o spotkaniu informacyjnym dla beneficjentów projektów dotyczącym zasad realizacji projektów w ramach RPO WSL 2014-2020 (działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach).


2016-11-17 09:03:54

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 oraz Poddziałania 8.2.1 RPO WSL na lata 2014-2020, oferującego wsparcie dla przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, serdecznie zapraszamy zainteresowanych na spotkanie informacyjne poświęcone realizacji projektów w ramach tych działań.


2016-11-16 07:46:30

We wtorek, 8 listopada, w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Częstochowie odbyło się spotkanie dotyczące usług rozwojowych, które będą realizowane w ramach Podziałania 8.3.2 RPO WSL oraz działań outplacementowych w ramach Podziałania 7.4.2 , RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


2016-11-10 14:38:07

2 listopada 2016 r. zostały podpisane nowe "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.


2016-11-04 12:12:29

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad sporządzania regulaminów w projektach dotacyjnych realizowanych pod nadzorem WUP.


2016-11-04 11:08:31

Informujemy, że od 10 listopada 2016 r. (od godziny 16.00) do 14 listopada 2016 r. (do godziny 8.00) planowana jest przerwa techniczna w dostępie do Bazy konkurencyjności. W tym czasie korzystanie z narzędzia nie będzie możliwe.


2016-11-04 08:55:34

Z uwagi na ewentualne problemy, które można napotkać w trakcie próby wysłania dokumentu drogą elektroniczną na platformę ePUAP oraz na platformę SEKAP, Instytucja Organizująca Konkurs rekomenduje składanie protestów w wersji papierowej do IP RPO WSL/IP PO WER.


2016-11-03 16:04:29

Spotkanie odbędzie się 10 listopada br. w auli nr 401 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Jordana 18 w Katowicach.


2016-11-03 15:46:27

24 października br. zatwierdzony zostały nowe „Wytyczne w obszarze e włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. Służą one zapewnieniu niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w Celu Tematycznym  9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz środków EFRR w zakresie PI 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.


2016-11-02 13:53:21

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów:

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Południowy,

- nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Północny.<< : 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski