STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) pomagają nie tylko podmiotom, które chcą skorzystać z wsparcia EFS, ale także tym, którzy otrzymali już dotację. Podstawowe cele funkcjonowania sieci Regionalnych Ośrodków EFS to:

  • promocja wśród podmiotów lokalnych i regionalnych wiedzy o możliwościach związanych z EFS
  • pogłębianie wiedzy dotyczącej sposobów rozwiązywania problemów rynku pracy
  • przekazywanie wiedzy o obowiązujących procedurach, wymogach administracyjnych i finansowych EFS
  • pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie realizacji projektów
  • wspieranie rozwoju lokalnego, a także rozwoju partnerstwa na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Usługi oferowane w ramach sieci ROEFS są bezpłatne.

Osoby zainteresowane wiedzą o EFS mogą za pośrednictwem ROEFS:

  • odbyć szkolenia w zakresie przygotowania projektów EFS, prowadzone przez akredytowanych trenerów
  • uczestniczyć w szkoleniach  specjalistycznych, dotyczących m. in. problematyki rynku pracy, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, edukacji, rozwoju lokalnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kształcenia ustawicznego, rozwoju przedsiębiorczości
  • skorzystać z doradztwa bezpośredniego dla projektodawców, którzy planują złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach EFS albo już otrzymali dotację i potrzebują wsparcia w zakresie wdrażania projektów
  • skorzystać z pomocy lokalnych animatorów, którzy promują lokalne inicjatywy współpracy, inspirują w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspierają w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania
  • uczestniczyć w spotkaniach informacyjnych, konferencjach i seminariach promujących EFS.

W województwie śląskim rolę ROEFS pełnią następujące instytucje:

 


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski