STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
            

Opisy zrealizowanych projektów

Poniżej prezentujemy skrócone opisy realizowanych projektów w podziale na Działania i Poddziałania PO KL, wraz z podaniem danych adresowych podmiotów realizujących projekty.

UWAGA: W sprawie szczegółowych zasad udziału w konkretnych projektach, wolnych miejsc czy też dokumentów wymaganych przy rekrutacji do poszczególnych projektów prosimy kontaktować się bezpośrednio z podmiotami realizującymi te projekty.

 

Poddziałanie 6.1.1

Ze wsparcia mogą korzystać: osoby pozostające bez zatrudnienia (w tym zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne lub poszukujące pracy)

Rodzaje wsparcia: warsztaty, szkolenia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże, praktyki zawodowe, wsparcie psychologiczno-doradcze

pdf

Poddziałanie 6.1.3

Ze wsparcia mogą korzystać: osoby zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne

Rodzaje wsparcia: szkolenia, staże, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy

pdf

Poddziałanie 8.1.1

Ze wsparcia mogą korzystać: pracujące osoby dorosłe, przedsiębiorcy i ich pracownicy

Rodzaje wsparcia:

  • dla pracujących osób dorosłych: szkolenia, kursy i doradztwo zawodowe;

  • ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw;

  • doradztwo dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Szkolenia dla osób pracujących (rekrutacja o charakterze otwartym)

pdf

Poddziałanie 8.1.2

Ze wsparcia mogą korzystać: pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; osoby zwalniane, przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakladu pracy

Rodzaje wsparcia: szkolenia przekwalifikowujące, doradztwo, tworzenie i wdrażanie programów typu outplacement

pdf

Działanie 9.3

Ze wsparcia mogą korzystać: osoby w wieku 25 – 64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 – 24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia); placówki kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego

Rodzaje wsparcia: programy formalnego kształcenia ustawicznego, programy formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w sposób pozaformalny i nieformalny, doradztwo, wsparcie dla placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego i doskonalenia zawodowego

pdf

Poddziałanie 9.6.1

Ze wsparcia mogą korzystać: osoby w wieku 25 - 64 (oraz osoby nieuczące się w wieku 18 - 24 lat), zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia)

Rodzaje wsparcia:

  • kształcenie w formach szkolnych - tj. w szkołach dla dorosłych (z wyłączeniem studiów wyższych), w tym także w szkołach policealnych;
  • programy formalnej oceny i potwierdzania odpowiednich efektów uczenia się uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny

pdf

Poddziałanie 9.6.2

Ze wsparcia mogą korzystać: osoby w wieku 18 - 64 lat (jak również osoby powyżej 64 roku życia, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie) uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach

Rodzaje wsparcia: szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji w obszarachumiejętności ICT i znajomości języków obcych

pdf

Poddziałanie 9.6.3

Ze wsparcia mogą korzystać: osoby w wieku 18 - 64 lat

Rodzaje wsparcia: usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno - szkoleniowej

pdf


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski