STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Interpretacje / Wyjaśnienia
  

Interpretacje / Wyjaśnienia

 

        
Zmiana zapisów art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych a procedura wykluczenia beneficjenta z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskichpdf
Zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro w projektach współfinansowanych z EFS – rekomendacje Instytucji Zarządzającej PO KL
pdf
Informacja w sprawie skutków złożenia odwołania od decyzji wydanej przez organ I instancji w kontekście wykluczenia beneficjenta z możliwości ubiegania się o dofinansowaniepdf
Wykluczenie beneficjenta z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskichpdf
ECDL Profile: ECDL Base, ECDL PTI Standardpdf
Egzaminy zewnętrzne w projektach pdf
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych pdf
Przekazywanie zaliczek przez beneficjentów PO KL na realizację projektów objętych stawkami jednostkowymi pdf
Kryterium strategiczne dotyczące szkoleń kończących się egzaminami zewnętrznymi, przeprowadzanymi przez uprawnione podmioty pdf
Udział w projektach PO KL podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania dofinansowania/wsparcia pdf
Uproszczone metody rozliczania - racjonalność kosztów w projektach PO KL pdf
Uproszczone metody rozliczania - wydatki w ramach Poddziałania 9.6.2 pdf
Pomoc publiczna w projektach rozliczanych metodą uproszczoną (kwoty ryczałtowe, stawki jednostkowe)pdf
Przekazywanie sprawozdań na temat udzielonej pomocy publicznej (aplikacja SHRIMP)pdf
Zajęcia pozalekcyjne w kontekście stawek jednostkowychpdf
Zlecanie zadań w projektach partnerskich PO KLpdf
Informacja nt. ustawy o pracy cudzoziemcówpdf
Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Działania 6.2 (mikropożyczki)pdf
Pomoc publiczna - okres obowiązywania rozporządzeńpdf
Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu nr 1/POKL/6.2/2012pdf
Stanowisko IZ odnośnie realizacji szkoleń w ramach Poddziałania 9.6.2 pdf
Kwalifikowalność wydatków - pytania i odpowiedzi (dokument Instytucji Zarządzającej PO KL)pdf
Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 PO KL - zmiany do wzoru dokumentów z Wytycznych IP pdf
Działanie 6.2 i Poddziałanie 8.1.2 PO KL - zwrot podatku VAT przez osoby bezrobotne pdf
Subsydiowanie zatrudnienia u pracodawców nie będących beneficjentami pomocy publicznej pdf
Uproszczone metody rozliczania kosztów bezpośrednich pdf
Ponoszenie kosztów osobowych w ramach kosztów pośrednich pdf
Dane pozyskiwane od uczestników projektów na potrzeby PEFSpdf
Zakres danych osobowych pozyskiwanych od uczestników projektówpdf
Kryterium dostępu w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL pdf
Kryterium strategiczne nr 2 określone w Planie Działań 2011 dla Priorytetu VIII, Poddziałanie 8.1.1, konkurs A.2pdf
Stanowisko MPiPS odnośnie pozbawiania statusu bezrobotnego osoby skierowanej na staż / szkolenie / przygotowanie zawodowe dorosłych przez inny podmiot niż PUPpdf
Wyjaśnienie dotyczące czwartego kryterium dostępu w konkursie w ramach Działania 6.2 PO KL w związku ze składaniem wniosków na ten konkurs przez Powiatowe Urzędy Pracypdf
Informacja dotyczące prawidłowego opisu przelewów środków z budżetu europejskiego dokonywanych przez Beneficjenta na rachunek Ministerstwa Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowegopdf
Stanowisko IZ dotyczące oceny spełnienia kryterium formalnego w przypadku państwowej uczelni wyższejpdf
Pomoc publiczna - kryterium efektywności zatrudnieniowejpdf
Wyjaśnienie w sprawie kryterium dostępu nr 5 określone w Planie Działań 2011 dla Priorytetu VIIIdownload
"Efekt zachęty" w projektach objętych pomocą publiczną z otwartą rekrutacją przedsiębiorstw Beneficjentów Pomocypdf
Interpretacja IZ w sprawie składki ZUS od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów POKLpdf
Zwiększenie liczby uczestników w trakcie realizacji projektupdf
Zakończenie udziału osoby w projekcie w ramach Priorytetu VIpdf
Opodatkowanie stypendiów szkoleniowych i stażowychpdf
Podatek VAT w projektach 6.2 PO KLpdf
Izby gospodarcze jako wnioskodawcy w Poddziałaniu 8.1.3 PO KLpdf
Wsparcie dla uczestników projektów w ramach 6.2 i 8.1.2 PO KL a środki otrzymane z PFRONpdf
Szkolenia ogólne i specjalistyczne w projektach z pomocą publicznąpdf
Pojęcie "jednego szkolenia" w Poddziałaniu 8.1.1pdf
Udział pracowników beneficjenta w projekciepdf
Zalecenia WUP dotyczące posiedzeń Komisji Oceny Wniosków w ramach 6.2 i 8.1.2 PO KLdownload
Efekt zachęty w projektach z elementami pomocy publicznejpdf
Wkład własny w postaci wynagrodzeń przedsiębiorców (dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej)pdf
Ograniczenie możliwości zakupu gadżetów promocyjnychpdf
Rozliczanie kosztów ponoszonych przez uczestników projektu w Działaniu 6.2pdf
Zasada równości szans kobiet i mężczyzn - pytania i odpowiedzi Instytucji Zarządzającej PO KLpdf
Pojęcie wykonawcy w projektach PO KLpdf
Zalecenia MRR i Prezesa UZP dotyczące "klauzul społecznych" w zamówieniach publicznychpdf
Obowiązkowe składki ZUS od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KLpdf
Egzekucja komornicza ze środków na realizację projektupdf
Udział w działaniu 6.2 osób spokrewnionych z Beneficjentempdf
Zakres wydatków objętych cross-financingiempdf
Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie kosztów zarządzania w projektach PO KLpdf
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń wypłacanych uczestnikom projektów PO KLpdf
Sprawozdawczość z udzielonej pomocy publicznejpdf
Kobiety powracające na rynek pracy jako grupa docelowa w Działaniu 6.2 PO KLpdf
Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie zakupu usług doradczych w Działaniu 6.2 PO KLpdf
Wyjaśnienie dotyczące kryterium dostępu w Planach Działań dla Priorytetu VIIIdownload
Wykorzystanie oszczędności w projekciepdf

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski