STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

Zapraszamy na nowe strony
banner-rpo-fs  banner-rpo-fs
2021-01-05 00:00:00

Archiwizacja dokumentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

20 listopada 2020 upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL).

Uwaga! Powyższy okres przechowywania dokumentów zawiesza się w przypadku toczącego się postępowania prawnego (administracyjnego lub sądowego) oraz nie ma on zastosowania dla projektów objętych regułami pomocy publicznej. Powyższe odnosi się również do danych osobowych uczestników projektów PO KL.

W związku z tym, że minął okres niezbędny do wypełnienia celów, dla których przekazywane na płytach dane osobowe były przetwarzane, płyty należy zniszczyć pamiętając o szczególnych środkach bezpieczeństwa. Nośniki zawierające dane osobowe powinny być niszczone w taki sposób, aby uniemożliwić dalsze przetwarzanie danych.

Podobnie jak w przypadku pozostałych dokumentów projektowych należy pamiętać, że w przypadku toczących się postępowań administracyjno-sądowych termin przechowywania danych osobowych związanych z projektem, wobec którego toczy się postępowanie, ulega zawieszeniu i jako dowód w prowadzonych postępowaniach dane takie nie mogą zostać zniszczone.

Jednocześnie, należy zwrócić uwagę na przepisy prawa krajowego regulujące zasady archiwizacji tj. przede wszystkim ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.


2018-06-21 00:00:00

Projekty PO KL a wejście w życie rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) beneficjenci projektów PO KL, z uwagi na przetwarzanie danych osobowych uczestników tych projektów, muszą spełnić obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 tego rozporządzenia.

Spełnienie obowiązku oznacza poinformowanie uczestników projektów, o:
1) podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, którą jest art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
2) kategoriach danych osobowych, które są przetwarzane w ramach projektu;
3) fakcie, iż administratorem ich danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca PO KL, Minister Inwestycji i Rozwoju, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): iod@miir.gov.pl;
4) celu przetwarzania danych osobowych, którym jest możliwość udokumentowania kwalifikowalności wydatków w ramach projektu PO KL w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie projektu;
5) prawie żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
6) prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku podejrzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
7) wszystkich podmiotach które będą przetwarzać dane osobowe tj.: beneficjencie projektu, partnerze projektu, podwykonawcach oraz kolejnych podmiotach świadczących usługi na rzecz podwykonawców w związku z realizacją niniejszego projektu
[Należy wskazać wszystkie te podmioty wraz z podaniem danych kontaktowych];
8) Inspektorze Ochrony Danych Osobowych z ramienia Beneficjenta, jeżeli został powołany
[Należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe].

Skuteczne poinformowanie uczestników projektu jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku informacyjnego. Beneficjenci PO KL powinni przekazać powyższe informacje uczestnikom projektu co najmniej zamieszczając je na swojej stronie internetowej.

Powyższy obowiązek nie ma zastosowania, gdy – i w zakresie, w jakim – osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Jeżeli administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem informuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udziela jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa powyżej.


2017-02-17 14:11:08

W związku ze zwrotem 1 wniosku o dofinansowanie z etapu oceny merytorycznej do ponownej oceny formalnej, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT Subregion Centralny - pdf


2017-02-15 14:06:03

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16


2017-02-14 14:47:34

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla aplikujących o środki w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych.


2017-02-13 14:39:25

Udostępniona została rozbudowana wersja aplikacji, która służy analizie monitorowania uczestników/instytucji objętych wsparciem EFS: ADU EFS 2.0. Narzędzie, dzięki powiązaniu z SL2014, umożliwia beneficjentom otrzymywanie zagregowanych danych wskaźnikowych z projektów.


2017-02-13 13:06:58

Ministerstwo Rozwoju rozpoczęło 30 stycznia br. realizację umowy na usługi doradcze dla Instytucji Zarządzających EFS, EFRR i FS oraz bieżący monitoring projektów EFS w zakresie stosowania zasady dostępności. Usługa jest realizowana przez konsorcjum składające się ze Spółdzielni Socjalnej FADO, Fundacji TUS Utilitia i Fundacji Aktywizacja.


2017-02-13 09:09:26

W związku z zakończeniem naboru wniosków IOK zamieszcza szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 – pdf    


2017-02-06 15:23:03

W związku wydłużeniem terminu rozstrzygnięcia, IOK zamieszcza aktualizację szczegółowych harmonogramów trwających konkursów.


2017-02-06 13:26:02

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w Chorzowie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Północnej Jury zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój firmy na bezpłatne spotkania. Poruszone zostaną tematy pozyskiwania funduszy dedykowanych tej grupie w ramach aktualnych programów pomocowych.


2017-02-03 07:50:17

Informujemy, że 3 lutego 2017 r. w godzinach od 15:30 do 16:30 Lokalny System Informatyczny (LSI) będzie niedostępny.


2017-02-02 12:34:04

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, IOK publikuje listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 - pdf<< : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski