STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
   Jesteś tu >>  /  Nowe Wytyczne w obszarze rynku pracy

Nowe Wytyczne w obszarze rynku pracy

2 listopada 2016 r. zostały podpisane nowe "Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020". Dokument określa ujednolicone warunki i procedury dotyczące realizacji projektów w obszarze rynku pracy w ramach krajowego i regionalnych programów współfinansowanych w latach 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Wytyczne służą zapewnieniu koordynacji działań podejmowanych w celu tematycznym 8 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Mają także zapewnić zgodność działań podejmowanych w celu tematycznym 8 z polityką krajową w obszarze rynku pracy. Jest ona wyrażona w dokumentach strategicznych i programowych, w tym w szczególności w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wytyczne zalecają także uwzględnienie doświadczeń z realizacji wsparcia z Programie Kapitał Ludzki, by zapewnić wysoki poziom efektywności realizowanych przedsięwzięć.

 

Wprowadzone zmiany dotyczą m.in.:
• uelastycznienia zapisów dotyczących pomiaru kryterium efektywności zatrudnieniowej w projektach dotyczących aktywizacji zawodowej,
• doprecyzowania zapisów dotyczących realizacji poszczególnych form wsparcia, np. szkoleń i staży, poprzez doregulowanie kwestii objęcia uczestników szkoleń czy staży obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi,
• doprecyzowania zapisów dotyczących projektów z zakresu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez wskazanie grup docelowych, które mogą skorzystać ze wsparcia oraz uszczegółowienia możliwych do realizacji działań w ramach projektów.

 

Pełny tekst nowych Wytycznych znajduje się tutaj.

 


Utworzono: 2016-11-10 14:38:07


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski