STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Nowe wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa

24 października br. zatwierdzony zostały nowe „Wytyczne w obszarze e włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”. Służą one zapewnieniu niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w całym kraju z wykorzystaniem środków EFS w Celu Tematycznym  9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją oraz środków EFRR w zakresie PI 9a inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych.

 

Zmiany dotyczą m.in.:

• rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej

• doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym,

• zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi,

•wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;

• doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Nowa wersja Wytycznych obowiązywać będzie w odniesieniu do projektów przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów ogłoszonych po 24 października 2016 r.

 

Pełna wersja dokumentu jest dostępna tutaj.

 


Utworzono: 2016-11-03 15:46:27


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski