STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 

Kontakt:

Punkt Kontaktowy Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Kościuszki 30
40-048 Katowice
tel: +48 32 757 33 11
Mail: efs@wup-katowice.pl

Newsletter EFS


  
  SL2014

 twoj_potencjal 


 wsparcie_8.1.1_i_8.1.2 

 1_pokl_final_222

 grafika_BK

 

 

Zapraszamy na nowe strony
banner-rpo-fs  banner-rpo-fs
2016-10-28 13:39:19

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 8 wniosków, IOK publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej.


2016-10-26 14:52:33

W piątek, 21 października, w auli nr 402 Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyło się spotkanie dotyczące usług rozwojowych, które będą realizowane w ramach Poddziałania 8.3.2 RPO WSL, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.


2016-10-26 14:01:48

Program spotkania obejmuje omówienie założeń dotyczących funkcjonowania Podmiotowego Systemu Finansowania w woj. śląskim w ramach RPO WSL 2014-2020. W trakcie spotkania przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie przedstawią zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych, w tym Regulamin Bazy. Uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zasadami konkursów w ramach poddziałań 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs oraz 7.4.2 Outplacement – konkurs w ramach RPO WSL 2014-2020.


2016-10-26 09:18:23

Instytucja Zarządzająca Programem Wiedza Edukacja Rozwój w sprawie interpretacji dot. angażowania personelu według zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 poinformowała, że oceny poprawności angażowania personelu w projektach dofinansowywanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO) dokonuje strona umowy o dofinansowanie projektu.


2016-10-26 08:25:33

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregion Południowy.


2016-10-26 08:22:02

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregion Północny.


2016-10-26 08:09:52

24 października 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny.


2016-10-20 13:56:38

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką spotkania w dniu 21 października i niemożnością przyjęcia wszystkich chętnych, zainteresowanych świadczeniem usług rozwojowych przez przedstawicieli branży szkoleniowej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach udostępnia prezentacje dotyczące tej tematyki, które będą omawiane na wspomnianym spotkaniu.


2016-10-20 13:36:38

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi automatycznej utraty statusu osoby bezrobotnej z powodu uczestnictwa  w projekcie realizowanym przez inny podmiot niż PUP wyjaśniamy


2016-10-20 10:30:08

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach pełniący funkcję IOK informuje, że przewidywany termin, rozstrzygnięcia konkursu nr POWR.01.02.01-IP.13-24-001/16 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy –projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, to 18 listopada 2016r.<< : 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 : >>

© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski