STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs otwarty nr 2/POKL/8.1.2/2010

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VIII "Regionalne kadry gospodarki", Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 ,,Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie"

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 1. pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, jednostek samorządu terytorialnego, urzędów pracy i innych środowisk, mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą  na poziomie lokalnym i wojewódzkim;
 2. podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo;
 3. szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia)[1];
 4. szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa;
 5. badania i analizy dotyczące trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowania właściwych  mechanizmów zaradczych, upowszechnianie wyników tych badań i analiz  oraz związana z nimi wymiana informacji.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony

w sposób ciągły od dnia 20 sierpnia 2010 r., od poniedziałku do piątku  w godz. 7.30 - 15.30,

do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Konkurs może zostać zawieszony, jeśli łączna wartość złożonych wniosków przekroczy 100% alokacji przeznaczonej na konkurs.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice, pokój 211(Zespół ds. Promocji i Informacji).

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

Wnioski złożone po zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 • wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), które nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami[2] i jednocześnie spełniają szczegółowe kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne (zgodnie z pkt 4.2 i 4.4 dokumentacji konkursowej).
 • podmiot zagraniczny nieposiadający siedziby na terytorium Polski przy założeniu, że wsparcie udzielane w ramach projektu realizowanego przez ten podmiot przyczyniać się będzie do rozwiązania konkretnych problemów na terenie województwa śląskiego. Dodatkowo warunkiem uzyskania dofinansowania przez podmiot zagraniczny jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z wszystkimi załącznikami  w języku polskim oraz podpisanie umowy o dofinansowanie sporządzonej w tej wersji językowej (zgodnie z pkt 4.2 dokumentacji konkursowej).  W powyższym przypadku musi jednak zostać spełnione kryterium dostępu wskazane w punkcie 3.1.3 dokumentacji.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:

Ogółem: 2 899 152,74* PLN[3]

w tym wsparcie finansowe EFS: 2 464 279,83 PLN

w tym wsparcie finansowe krajowe: 434 872,91 PLN

* niniejsza kwota może zostać powiększona o ewentualne niewykorzystane środki po zakończeniu negocjacji z poprzedniego konkursu.

Ogólna kwota przeznaczona na konkurs zawiera rezerwę finansową w wysokości do 5% alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania oraz rezerwę w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów.

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN

W przypadku projektów nieobjętych regułami pomocy publicznej, wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane, w związku z czym maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% jego wartości. W przypadku zaplanowania w projekcie wkładu własnego[4], szczegółowe zasady jego kalkulacji określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 28 grudnia 2009 r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 30 grudnia 2009 r.

Natomiast w przypadku projektów związanych z udzieleniem pomocy publicznej, Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść odpowiedni wkład własny. Szczegółowe informacje na temat wyliczenia wysokości wkładu własnego znajdują się w dokumencie Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach PO KL z dnia 8 lipca 2009 r. Dokument ten stanowi materiał pomocniczy dla podmiotów biorących udział we wdrażaniu Programu i ma jedynie charakter informacyjny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211
numer telefonu: 032 757 33 11
numer faksu: 032 757 33 12
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej (na podstawie dokumentacji konkursowej i zasad dokonywania wyboru). Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.

Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć IOK, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową)[5];
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie  z Systemem Realizacji PO KL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez Instytucję Organizującą Konkurs;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie  (na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie  o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1" tzn. "spełnia -  nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich poprawy lub uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt 4.1.2 dokumentacji konkursowej).

1.3 W przypadku kryterium: wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie  z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową) Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/ uzupełniania wyłącznie określonych poniżej błędów formalnych nie powodujących zmiany sumy kontrolnej wniosku:

 • kopie dokumentów niepotwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku,
 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy/Partnera dotyczące niewłaściwych okresów,
 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,
 • niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną,
 • niezłożenie wniosku w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał oraz kopia),
 • niezłożenie lub złożenie w mniejszej niż wymagana liczba załączników określających sytuację finansową Wnioskodawcy/Partnera,
 • podpis wnioskodawcy nie znajduje się dokładnie w polu do tego przeznaczonym (pkt. V wniosku), jednakże jest umieszczony w innym miejscu strony, na której znajduje się przedmiotowy punkt,
 • brak podpisu i pieczęci Partnera/Partnerów w części V wniosku, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie,
 • brak na załącznikach określających sytuację finansową Wnioskodawcy/ Partnera kontrasygnaty głównego księgowego (skarbnika) lub biura rachunkowego,
 • wypełnienie wniosku przy użyciu wersji Edytor (wersja offline), tj. brak wczytania pliku XML z danymi do GWA dostępnego przez Internet.

Wniosek i/lub złożone wraz z nim załączniki mogą być uzupełnione i/lub skorygowane przez projektodawcę jednokrotnie w zakresie wskazanym przez IOK. Wraz ze skorygowanym wnioskiem Wnioskodawca składa oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik  nr 7.7 do niniejszej dokumentacji) o niewprowadzeniu do wniosku zmian innych,  niż dopuszczone w procesie uzupełnienia wniosku na etapie oceny formalnej. Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku  na etapie oceny formalnej.

Pozostałe informacje dotyczące procedury związanej z poprawianiem błędów formalnych wskazano w punkcie 2.4.5 dokumentacji konkursowej.

Nie dopuszcza się możliwości poprawiania/uzupełniania błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej.

1.4 Zakres błędów formalnych, które nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samym skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej może w szczególności dotyczyć:

 • złożenia wniosku w niewłaściwej instytucji,
 • złożenia wniosku po terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów,
 • wypełnienia wniosku w języku innym niż polski,
 • braku w części V wniosku wymaganej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych)[6],
 • podpisania wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku,
 • innej sumy kontrolnej w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej,
 • braku co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku,
 • wniosek nie stanowi odpowiedzi na konkurs (wpisano błędny numer konkursu),
 • okres realizacji projektu niezgodny z Planem Działania,
 • niespełnienie szczegółowych kryteriów dostępu (pkt. 4.2 dokumentacji konkursowej).

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców  i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej lub merytorycznej wniosku.

Szczegółowe kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej:

1. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące, z wyłączeniem projektów badawczych, których okres realizacji wynosi 18 miesięcy.

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również planować wydatki -  co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli również na podjęcie odpowiednich działań zaradczych w przypadku trudności  w realizacji projektu. Wprowadzenie przedmiotowego kryterium zoptymalizuje również wykorzystanie środków przeznaczonych na badania i analizy tak, aby ich wyniki mogły być wykorzystane w dalszym procesie wdrażania PO KL.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 5 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 1.8).

2. Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie województwa śląskiego.

Realizacja projektów na terenie województwa jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób zamieszkujących i/ lub pracujących na terenie województwa śląskiego jest zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 5 wskazanych w rozdziale I niniejszej dokumentacji i dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie jest skierowane do osób fizycznych.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 3.2.).

3. Beneficjentem i/lub Liderem w projekcie realizowanym w partnerstwie jest podmiot, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego,
 • posiada na terenie województwa śląskiego siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu,
 • w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa śląskiego.

Realizacja projektu przez podmioty prowadzące działalność na terenie województwa śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. Wspieranie rozwoju zasobów ludzkich w województwie śląskim będzie ułatwione poprzez zlokalizowanie administracji projektów na Śląsku (lokalizacja administracji projektów zgodna z kryterium obszaru realizacji projektów). Realizacja projektu przez podmiot prowadzący działalność na terenie województwa śląskiego pozytywnie wpłynie na efektywność realizacji projektu,  w szczególności kwestie organizacyjne przedsięwzięcia i dostępność dla grup docelowych objętych wsparciem, jak również ułatwi współpracę z instytucjami zaangażowanymi w proces wdrażania i działania monitorująco-kontrolne. Jednocześnie kryterium nie wyklucza jako partnerów w projekcie podmiotów spoza województwa śląskiego.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 4 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej i zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 3.5).

4. Grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego.

Realizacja projektów na terenie województwa śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów od 1 do 4 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej i dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie skierowane jest do grupy docelowej innej niż osoby fizyczne. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku (zapisy punktu 3.2.).

W przedmiotowym konkursie nie przewiduje się kryteriów dostępu, które byłyby weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.

UWAGA

Wnioskodawca powinien zawrzeć dokładne informacje na temat danego kryterium, np. kto będzie stanowił grupę docelową . Niewystarczający będzie zapis informujący, iż dane kryterium jest zgodne z Dokumentacją Konkursową.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane  na etapie oceny formalnej lub pierwszym etapie oceny merytorycznej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny merytorycznej

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujący harmonogram:

Etap oceny  merytorycznej

Zwołanie  pierwszego posiedzenia Komisji Oceny Projektów (KOP), na którym oceniane są  wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej do momentu zwołania  pierwszego posiedzenia KOP

nie później niż 30  dni od daty wpływu pierwszego wniosku w ramach danego konkursu, o ile są  wnioski, które przekazane zostały do oceny merytorycznej

Zwoływanie  kolejnych posiedzeń KOP, na których oceniane są wnioski, które przekazane  zostały do oceny merytorycznej po zwołaniu poprzedniego posiedzenia KOP

nie później niż 30  dni od daty wpływu do IOK pierwszego wniosku, który został przekazany do  oceny merytorycznej po terminie zwołania poprzedniego posiedzenia KOP

Dokonanie oceny  merytorycznej i zakończenie danego posiedzenia KOP

Czas trwania  oceny merytorycznej wniosków w ramach danego posiedzenia KOP uzależniony jest  od liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP

Liczba wniosków  ocenianych na danym posiedzeniu KOP

Termin dokonania  oceny merytorycznej  na danym posiedzeniu KOP

1-100

nie dłużej niż 20 dni

101-200

nie dłużej niż 40 dni

201-300

nie dłużej niż 60 dni

Przy każdym  kolejnym wzroście liczby wniosków ocenianych na danym posiedzeniu KOP o 100  termin dokonania oceny merytorycznej na danym posiedzeniu KOP może zostać  wydłużony o kolejne 20 dni (np. jeżeli na danym posiedzeniu KOP ocenianych  jest od 301 do 400 wniosków termin dokonania oceny wynosi nie dłużej niż 80  dni)

Ponowna ocena  formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny  merytorycznej

5 dni od daty  podpisania Karty oceny merytorycznej

Wysłanie do  projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do  realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym  rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku  środków finansowych lub o odrzuceniu wniosku)

Nie później niż n*  + 60 (65) dni (10 dni od daty zakończenia posiedzenia KOP, na którym  oceniany był dany wniosek, pod warunkiem, że na danym posiedzeniu KOP  dokonywano oceny nie więcej niż 100 wniosków, w uzasadnionych przypadkach  termin ten może zostać wydłużony do 15 dni). W przypadku dokonywania na danym  posiedzeniu KOP oceny więcej niż 100 wniosków termin na dokonanie oceny jest  odpowiednio dłuższy.

* n oznacza datę złożenia wniosku

Szczegółowe informacje o dacie rozpoczęcia poszczególnych posiedzeń KOP będą zamieszczane na stronie IOK http://efs.wup-katowice.pl.

4. Ogólne kryteria horyzontalne

Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu  o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

4.1 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia".

Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane  na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4.2 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 539/2010  z dnia 16 czerwca 2010 r. zmieniającym Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS, Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnianie problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a kwestia wyrównywania szans kobiet i mężczyzn traktowana jest jako naczelna i niezwykle istotna polityka horyzontalna, która powinna być przestrzegana przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet  i mężczyzn stanowi obowiązek prawny wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia perspektywy równości płci w treści wniosku  o dofinansowanie.

4.3 Stwierdzenie, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie standardu minimum zamieszczonego w części A Karty Oceny Merytorycznej. Członkowie Komisji Oceny Projektów zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na każdy punkt standardu. Nieuzyskanie dwóch pozytywnych odpowiedzi w standardzie równoznaczne jest z odrzuceniem wniosku.

Wnioskodawca powinien
zapoznać się z pytaniami dotyczącymi standardu minimum zamieszczonymi w Karcie oceny merytorycznej (załącznik nr 7.4 do dokumentacji konkursowej)
a w treści wniosku zamieścić informacje umożliwiające Członkom Komisji Oceny Projektów jednoznaczne zweryfikowanie czy standard minimum został spełniony.

 Wyjątki co do których nie stosuje się standardu minimum:

 1. profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),
 2. realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji i zasięgu oddziaływania projektu,  a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych),
 3. zamknięta rekrutacja - projekt obejmuje - ze względu na swój zakres oddziaływania - wsparciem wszystkich pracowników/personel konkretnego podmiotu, wyodrębnionej organizacyjnie części danego podmiotu lub konkretnej grupy podmiotów wskazanych  we wniosku o dofinansowanie.

Zaznaczenie w punkcie 7 standardu "Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum" odpowiedzi pozytywnej zwalnia z obowiązku wypełniania standardu.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach: www.wup-katowice.pl dostępne są dokumenty: Standard minimum dotyczący realizacji zasady równości płci oraz poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL, który zawiera opis, w jaki sposób przygotować poprawnie wniosek o dofinansowanie pod kątem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

UWAGA!

W przypadku braku zapisów odnoszących się do zasady równych szans, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

5. Ogólne kryteria merytoryczne

5.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny,  tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
  • wartość dodana projektu;
  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji  i potrzeb grupy docelowej;
  • rezultaty projektu;
  • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
  • kwalifikowalność wydatków.

5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z Kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie  60 punktów ogółem i nie mniej niż 60% punktów możliwych do uzyskania  w każdym punkcie oceny.

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej wnioski oceniane są w ujęciu kumulatywnym (łącznym). Członek Komisji Oceny Projektów jest informowany  o łącznej wartości złożonych przez danego Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie poprawnych formalnie w całym kraju oraz o łącznej wartości umów na realizację projektów podpisanych przez danego Wnioskodawcę, co ma wpływ na ocenę potencjału Wnioskodawcy i jego zdolności do realizacji kolejnych projektów.

6. Szczegółowe kryteria strategiczne

6.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,  co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

W przypadku konkursu stosowane będą następujące kryteria strategiczne:

1. Projekt zapewnia wdrożenie co najmniej jednego z modeli:

 • wsparcia adaptacyjności małych przedsiębiorstw - cząstkowe modele wsparcia małych przedsiębiorstw produkcyjnych do zmian strukturalnych w gospodarce,
 • modelu "e-barometr",

wypracowanych i zwalidowanych jako rezultaty PIW EQUAL.

Wsparcie adaptacyjności małych przedsiębiorstw to kompleksowe rozwiązanie umożliwiające przystosowanie beneficjentów do zmian strukturalnych i aktualnych wymogów rynku pracy. Obejmuje ono zarówno elementy szkoleniowe, doradcze, jak i kampanie informacyjne.

Projekt e-barometr został przetestowany w ramach Tematu F PIW EQUAL i okazał się skuteczny we wsparciu doradczym MŚP zagrożonych upadłością oraz ich pracowników zagrożonych utratą zatrudnienia.

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny na podstawie treści wniosku, poprzez weryfikację zgodności zastosowanego rezultatu  przez Projektodawcę z  modelem rezultatu wypracowanym w EQUAL, zawartym w katalogu rezultatów EQUAL na stronie www.equal.org.pl/baza.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów 3 i 4 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 10 pkt.

2. Projekt w ramach wydatków na cross-financing zapewnia dostosowanie budynków  i pomieszczeń, w których odbywają się formy wsparcia, do potrzeb osób niepełnosprawnych przy jednoczesnym objęciu wsparciem osób niepełnosprawnych na poziomie minimum 10% uczestników projektu.

Z dotychczasowych doświadczeń z wdrażania Działania wynika, iż wsparcie kierowane  do osób niepełnosprawnych jest traktowane w sposób marginalny. Kryterium premiujące projekty zakładające rozwiązania adaptacyjne w ramach środków cross-financingu wpływające na ułatwienie dostępu do korzystania ze wsparcia niepełnosprawnym w sposób korzystny podniesie dostępność i jakość infrastruktury  dla wskazanej grupy docelowej, będąc komplementarnym z ofertą szkoleniową w projekcie. Jednocześnie kryterium przyczyni się  do objęcia wsparciem większej liczby osób niepełnosprawnych. Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny na podstawie treści wniosku.

Kryterium stosuje się do wniosków składanych w ramach typów projektów 3 i 4 wskazanych w rozdziale I dokumentacji konkursowej. Za spełnienie przedmiotowego kryterium przysługuje premia punktowa w wysokości 10 pkt.

6.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie dokonywana w formie "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". 

Wnioski, które nie spełnią kryterium strategicznego, nie tracą punktów

uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

7. Procedura odwoławcza

7.1 W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy, przy czym środki odwoławcze przysługują wyłącznie wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną.

7.2 Wnioskodawca, którego projekt otrzymał ocenę negatywną, czyli:

- w przypadku oceny formalnej:

nie spełnił któregokolwiek z kryteriów przedmiotowej oceny,

- w przypadku oceny merytorycznej:

nie otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej,

lub

otrzymał minimum 60 punktów ogółem za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych i/lub co najmniej 60% punktów w poszczególnych punktach oceny merytorycznej, ale nie został zakwalifikowany do dofinansowania ze względu na wyczerpanie puli środków przewidzianych w ramach danego konkursu,

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pisemny protest (IOK nie dopuszcza wniesienia protestu w formie elektronicznej).

UWAGA!

W przypadku, gdy podstawą do niezakwalifikowania projektu do dofinansowania jest wyczerpanie alokacji, o której mowa w art. 30 a ust. 1 pkt 2 ustawy[7], a więc alokacji na działanie lub priorytet, środki odwoławcze nie przysługują.

Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych, np. wystąpienie podejrzenia braku dokonania oceny wniosków przez oceniających w sposób niezależny itp.).

Bez rozpatrzenia przez IOK pozostaje protest, który został wniesiony:

 • po terminie;
 • do niewłaściwej instytucji;
 • został wniesiony bez zachowania formy pisemnej;
 • został wniesiony jedynie za pośrednictwem faksu;
 • został wniesiony przez nieuprawniony podmiot tzn. nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie projektu podlegał ocenie i którego wniesiony protest dotyczy,  z uwzględnieniem jednak sposobu reprezentacji określonego podmiotu będącego wnioskodawcą. Oznacza to, iż w przypadku gdy protest jest podpisany przez osobę/osoby inną/e niż wykazana/e w pkt V wniosku, którego środek odwoławczy dotyczy,  do protestu musi zostać załączony dokument pozwalający na stwierdzenie uprawnienia do wniesienia protestu w imieniu wnioskodawcy (np. odpis z właściwego rejestru, ważne pełnomocnictwo). W przypadku niedołączenia odpowiedniego dokumentu protest zostaje bez rozpatrzenia;
 • został wniesiony od wyników oceny powtórnie przeprowadzonej w wyniku pozytywnego rozstrzygnięcia środka odwoławczego na poziomie Systemu Realizacji PO KL  lub uwzględnienia skargi do sądu administracyjnego;
 • nie został oparty o kryteria wyboru projektów podane w niniejszej dokumentacji konkursowej lub nie zawiera zarzutów proceduralnych;
 • został wniesiony przez wnioskodawcę, który wycofał się z procesu negocjacji dotyczącego przedmiotowego wniosku;
 • został wniesiony za pośrednictwem innej instytucji;
 • dotyczy projektu, który nie został zakwalifikowany do dofinansowania z powodu wyczerpania alokacji na działanie lub priorytet.

7.3 W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych[8] od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie  do Instytucji Pośredniczącej (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Nie jest możliwe wniesienie odwołania, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść również zarzuty dotyczące innych kwestii.

7.4 Szczegółowe informacje o wymogach i trybie sporządzania i rozpatrywania protestu, odwołania oraz skargi do sądu administracyjnego znajdują się w dokumencie "Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" oraz  w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 sierpnia 2009 r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r.

Przedmiotowe dokumenty dostępne są na stronach internetowych www.efs.gov.pl  oraz http://efs.wup-katowice.pl.

7.5 Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy, prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, czyli protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji PO KL.


[1] Grupę docelową projektów realizowanych w tym typie operacji stanowią: 1) osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa) - z własnej inicjatywy; 2) pracownicy - tylko z inicjatywy pracodawcy (delegowanie); w tym przypadku pracodawca będący przedsiębiorcą, kierujący pracownika na szkolenie jest beneficjentem pomocy publicznej.

[2] Przedmiotowy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie projektu (punkt V- oświadczenie).

[3] Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zastrzega sobie prawo nieprzyznania wszystkich dostępnych środków w ramach alokacji na dany konkurs. W ramach wskazanej alokacji zostanie utworzona rezerwa w wysokości do 5%, która nie zostanie zakontraktowana do czasu rozstrzygnięcia wszystkich odwołań oraz rezerwa w wysokości 5% z przeznaczeniem na ewentualne negocjacje wartości projektów.

[4] Zgodnie z zapisami wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków… wkład własny ze środków publicznych nie może być wyższy na zakończenie projektu niż poziom współfinansowania krajowego w Programie, tj.15%.

[5] IOK nie dopuszcza możliwości uzupełniania ręcznego jakiejkolwiek części wniosku (za wyjątkiem podpisów). W przypadku występowania cross-finansingu, kosztów pośrednich oraz pomocy publicznej obowiązkowo należy wypełnić odpowiednie pola znajdujące się pod szczegółowym budżetem projektu.

[6] Czytelny podpis to pieczęć imienna i parafa lub podpis złożony na tyle starannie, aby oceniający mógł odczytać nazwisko podpisanego i na tej podstawie mógł stwierdzić, że podpisała się osoba wskazana w pkt. 2.6 wniosku.

[7] Ilekroć w tym punkcie mowa jest o ustawie należy przez to rozumieć Ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

[8] Termin obliczany jest zgodnie z zasadami określonymi w Księdze I, Tytule V Kodeksu Cywilnego.


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski