STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza nabór 

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm), związane z realizacją następujących form wsparcia:
  • szkoleń prowadzących do podniesienia, uzupełnienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych
  • staży
  • prac interwencyjnych
  • przyznania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności gospodarczej
  • doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

oraz przygotowania zawodowego w miejscu pracy - dotyczy tylko umów zawartych do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadzonej ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r., nr 6, poz. 33)

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty w terminie:

od 19 do 27 lutego 2009 r. godz. 7.30 - 15.30.

w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30,

40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego.

Dokumentacja naboru jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice oraz na stronie internetowej http://efs.wup-katowice.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach naboru dostępna jest kwota:

ogółem 110 000 000 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

Wysokość wkładu własnego określona jest na poziomie 0 % do 10% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Projektów Systemowych: II piętro, pokój nr 218, 219, 220,

numer telefonu: 032 757 33 13, 032 757 33 14, 032 757 33 16

e-mail:efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek został złożony we właściwej instytucji;
 • wniosek został wypełniony w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz niniejszą dokumentacją;
 • wraz z wnioskiem został złożony wymagany zgodnie z System realizacji PO KL kompletny załącznik lub załączniki;
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór;
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • realizacja danego typu projektu w trybie systemowym została przewidziana w odpowiednim Panie działania;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL.

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów oceny formalnej zostaną skierowane do poprawy przez beneficjenta.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

W planie działania dla Priorytetu VI nie zostały określone szczegółowe kryteria dostępu dla projektów systemowych realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach ogłoszonego naboru prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski na etapie oceny formalnej niespełniające jednego lub więcej kryteriów zostaną skierowane do poprawy przez beneficjenta.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

 4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
  • wartość dodana projektu;
  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
  • rezultaty projektu;
  • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
  • kwalifikowalność wydatków
  • prawidłowy budżet.

4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie miała postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów oceny merytorycznej zostaną skierowane do poprawy przez beneficjenta.


Pliki do pobrania:

Dokumentacja konkursowa - pdf

Załaczniki do dokumentacji konkursowej - download


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski