STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza konkurs zamknięty nr 1/POKL/6.1.2/2009

na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich",

Działania 6.1 "Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałania 6.1.2 "Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
w regionie"

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

1. wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie m.in. poprzez szkolenia, doradztwo, badania rynku pracy, w tym:

- upowszechnianie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie, m.in. poprzez dofinansowanie zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy;
Projekty służące upowszechnieniu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie co do zasady powinny dotyczyć dofinansowania zatrudnienia nowych pracowników (tj. pośredników pracy i doradców zawodowych). Nie mniej jednak Instytucja Zarządzająca PO KL dopuszcza:

 • możliwość dofinansowania zatrudnienia pośrednika pracy lub doradcy zawodowego, który do momentu rozpoczęcia udziału w projekcie był pracownikiem PUP zatrudnionym na innym stanowisku oraz spełnia warunki określone w art. 92 i 94 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • możliwość dofinansowania w ramach projektu stanowisk pracy pośredników i doradców zawodowych zatrudnionych w okresie do 6 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji projektu pod warunkiem wykazania jednoznacznego związku powyższego zatrudnienia z realizowanym projektem.
  W przypadku tego typu projektu kosztem kwalifikowanym są całkowite koszty wynagrodzenia wraz z obowiązującymi składkami na ubezpieczenia społeczne oraz dodatki, bez względu na źródło ich finansowania (tj. Fundusz Pracy, budżet JST). Wsparcie w postaci dodatkowego zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych powinno zostać potraktowane w sposób priorytetowy przy założeniu, iż powyższy typ projektu dopuszcza możliwośćprowadzenia również innych działań sprzyjających upowszechnieniu usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego (w tym organizację targów pracy i spotkań z pracodawcami). Niemniej jednak, działania te ze względu na swój ograniczony charakter powinny stanowić jedynie wsparcie uzupełniające w ramach całego projektu.
 • możliwość kontynuacji finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośredników pracy zatrudnionych w ramach projektów realizowanych w ramach Poddziałania 6.1.2 z uwagi na utrzymanie wymaganych standardów zatrudnienia pośredników pracy i doradców zawodowych, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności realizowanego wsparcia oraz dostosowania go do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

 

- szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr publicznych służb zatrudnienia działających na terenie regionu, powiązane bezpośrednio z potrzebami oraz specyfiką realizowanych przez nie zadań;

Wsparcie w postaci szkoleń oraz specjalistycznego doradztwa powiązane ze specyfiką realizowanych zadań powinno być kierowane wyłącznie do pracowników kluczowych publicznych służb zatrudnienia, natomiast w ramach powyższego typu projektu nie jest możliwe objęcie wparciem personelu administracyjno - biurowego.

2. prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy (w tym w ramach regionalnych obserwatoriów rynku pracy), m.in. w zakresie:

 • przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż;
 • przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i usług szkoleniowych;
 • migracji zarobkowych na terenie regionu

W ramach tego typu projektu istnieje możliwość zlecenia wykonania części lub całości powyższych zadań podmiotowi zewnętrznemu, jak również sfinansowania wynagrodzenia personelu projektu, zgodnie z założeniami przyjętymi we wniosku aplikacyjnym.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 1 września 2009 r. do dnia 15 października 2009 r. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30  w ostatnim dniu naboru do godz. 14.00

Wnioski o dofinansowanie projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

Decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Wnioski złożone po zakończeniu naboru pozostają bez rozpatrzenia.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego.

Na finansowanie projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota: 13 000 000,00* PLN w tym:

 • wsparcie finansowe EFS: 11 050 000,00 PLN
 • wsparcie finansowe krajowe: 1 950 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN

Wymagane jest wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego w wysokości co najmniej 15% ogólnej kwoty wydatków kwalifikowanych projektu.

Podmiot realizujący projekt ponosi wydatki związane z jego realizacją zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL określonymi w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2009r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach PO KL niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych - wspólnotowych lub krajowych - zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2009r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje m. in. na temat zasad kwalifikowalności wydatków w ramach PO KL, sposobu konstruowania budżetu projektu, zasad stosowania cross-financingu określają Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 marca 2009r. w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dostępne na stronie internetowej: www.efs.gov.pl oraz efs.wup-katowice.pl

Przygotowując budżet projektu Wnioskodawca powinien wziąć pod uwagę fakt, iż (zgodnie z art. 144 ustawy o finansach publicznych) zobowiązany będzie do zwrotu z końcem roku kalendarzowego niewykorzystanej części dotacji rozwojowej otrzymanej w danym roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach,
ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice
Zespół ds. Promocji i Informacji: pokój nr 211
numer telefonu: 032 757 33 11
numer faksu: 032 757 33 12
e-mail: efs@wup-katowice.pl

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej( na podstawie dokumentacji konkursowej i zasad dokonywania wyboru). Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami.
Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji (przez właściwą instytucję należy rozumieć Instytucję Organizującą Konkurs, czyli Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełnienia wniosku o dofinansowanie (i z dokumentacją konkursową);
 • wraz z wnioskiem złożono wymagany kompletny załącznik lub załączniki (zgodnie z Systemem Realizacji PO KL);
 • działania przewidziane w projekcie nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych;
 • wniosek złożono w terminie wskazanym przez IOK;
 • okres realizacji projektu jest zgodny z Systemem Realizacji PO KL;
 • Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie).

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia (z zastrzeżeniem pkt. 1.3).

1.3 W przypadku kryterium: wniosek jest kompletny i został sporządzony i złożony zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie (i właściwą dokumentacją konkursową) Instytucja Organizująca Konkurs dopuszcza możliwość poprawiania/uzupełniania wyłącznie określonych poniżej błędów formalnych nie powodujących zmiany sumy kontrolnej wniosku:

 • kopie dokumentów niepotwierdzone/nieprawidłowo potwierdzone za zgodność z oryginałem,
 • brak wymaganych podpisów i pieczęci na załącznikach do wniosku,
 • dokumenty określające sytuację finansową Wnioskodawcy/Partnera dotyczące niewłaściwych okresów,
 • wersja elektroniczna niemożliwa do odczytania lub brak wersji elektronicznej,
 • niezgodny z wymaganiami określonymi w dokumentacji konkursowej typ nośnika danych, na którym zapisano wersję elektroniczną,
 • niezłożenie wniosku w dwóch egzemplarzach papierowych (oryginał oraz kopia),
 • niezłożenie lub złożenie w mniejszej niż wymagana liczba załączników określających sytuację finansową Wnioskodawcy/Partnera
 • podpis Wnioskodawcy nie znajduje się dokładnie w polu do tego przeznaczonym (pkt. V wniosku), jednakże jest umieszczony w innym miejscu strony, na której znajduje się przedmiotowy punkt,
 • brak podpisu i pieczęci Partnera/Partnerów w części V wniosku, jeżeli projekt jest realizowany w partnerstwie,
 • brak kontrasygnaty skarbnika/głównego księgowego w części V wniosku - wyłącznie w przypadku jednostek sektora finansów publicznych,
 • brak na załącznikach określających sytuację finansową Wnioskodawcy/ Partnera kontrasygnaty głównego księgowego (skarbnika) lub biura rachunkowego.

Wniosek i/lub złożone wraz z nim załączniki może być uzupełniony i/lub skorygowany przez projektodawcę jednokrotnie w zakresie wskazanym przez IOK. Niezastosowanie się do uwag IOK we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej

Nie dopuszcza się możliwości poprawiania/uzupełniania błędów formalnych powodujących zmianę sumy kontrolnej.

1.4 Zakres błędów formalnych, które nie podlegają korektom ani uzupełnieniom, a tym samym skutkują bezwzględnym odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej może w szczególności dotyczyć:

 • złożenia wniosku w niewłaściwej instytucji,
 • złożenia wniosku po terminie wskazanym przez instytucję prowadzącą nabór projektów,
 • wypełnienia wniosku w języku innym niż polski,
 • braku w części V wniosku wymaganej pieczęci oraz czytelnego podpisu osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych),
 • podpisania wniosku w części V przez inną osobę (osoby) niż wskazana (wskazane) w pkt. 2.6 wniosku,
 • innej sumy kontrolnej w wersji papierowej i elektronicznej wniosku i/lub różne sumy kontrolne na stronach wersji papierowej,
 • braku co najmniej jednej strony w którymkolwiek egzemplarzu wniosku,
 • wniosek nie stanowi odpowiedzi na konkurs (wpisano błędny numer konkursu),
 • okresu realizacji projektu niezgodny z Planem Działania,
 • niespełnienia szczegółowych kryteriów dostępu (pkt. 4.2 dokumentacji konkursowej).

Brak wypełnionych pól we wniosku zgodnie z obowiązującą instrukcją wypełniania wniosków o dofinansowanie skutkuje odrzuceniem wniosku na etapie oceny formalnej.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku.
W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące;
 • grupę docelową w projekcie stanowią osoby zamieszkałe (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego i/lub osoby pracujące na terenie województwa śląskiego;

Realizacja projektów na terenie województwa jest uzasadniona regionalnym charakterem przewidzianego wsparcia. Wskazanie jako grupy docelowej osób zamieszkujących i/ lub pracujących na terenie województwa śląskiego jest zgodne z zasadą zapewnienia szerokiego dostępu do wsparcia udzielonego w ramach PO KL. Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie jest skierowane do osób fizycznych. Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny na podstawie treści wniosku w pkt. 3.2.

 • beneficjent, w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę) na terenie województwa śląskiego. Informacja o tym powinna znaleźć się w pkt. 3.5 wniosku o dofinansowanie projektu.
 • grupę docelową w projekcie stanowią podmioty posiadające siedzibę, filię, delegaturę, oddział lub inną formę organizacyjną działalności podmiotu poza siedzibą na terenie województwa śląskiego i działające na terenie województwa śląskiego. Realizacja projektów na terenie województwa śląskiego jest uzasadniona regionalnym charakterem wsparcia. Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, w ramach których wsparcie skierowane jest do grupy docelowej innej niż osoby fizyczne.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1" tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny merytorycznej

Ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujący harmonogram:

Etap oceny merytorycznej

Ponowna ocena formalna w przypadku stwierdzenia uchybień formalnych na etapie oceny merytorycznej

5 dni od daty podpisania Karty oceny merytorycznej

Wysłanie do projektodawcy pisma informującego go o możliwości przyjęcia wniosku do realizacji (ewentualnie o możliwości podjęcia negocjacji, pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych lub odrzuceniu wniosku).

n + 59 (66) dni (40 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym) w przypadku dokonywania na posiedzeniu KOP oceny merytorycznej 200 wniosków. Przy każdym kolejnym wzroście liczby wniosków o 100 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony o 20 dni (np. jeżeli na posiedzeniu KOP ocenianych jest od 201 do 300 wniosków termin wysłania pisma do projektodawcy wynosi nie dłużej niż 60 dni od daty zarejestrowania wniosku w Krajowym Systemie Informatycznym).

 • n oznacza datę końcowego terminu przyjmowania wniosków.

Szczegółowe informacje o dacie rozpoczęcia posiedzenia KOP będą zamieszczane na stronie IOK efs.wup-katowice.pl.

4. Ogólne kryteria horyzontalne

4.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans, zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL 2007-2013 obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

4.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia - nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4.3 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS, FS, Państwa Członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości mężczyzn i kobiet oraz uwzględnianie problematyki płci na poszczególnych etapach wdrażania funduszy, a kwestia wyrównywania szans kobiet i mężczyzn traktowana jest jako naczelna i niezwykle istotna polityka horyzontalna, która powinna być przestrzegana przez wszystkie kraje Unii Europejskiej. Przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn stanowi obowiązek prawny wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W związku z powyższym każdy Wnioskodawca jest zobowiązany do uwzględnienia perspektywy równości płci w treści wniosku o dofinansowanie.

Stwierdzenie, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn odbywa się na podstawie standardu minimum zamieszczonego w części A Karty Oceny Merytorycznej. Członkowie Komisji Oceny Projektów zobowiązani są do udzielenia odpowiedzi na każdy punkt standardu. Nieuzyskanie dwóch pozytywnych odpowiedzi w standardzie równoznaczne jest z odrzuceniem wniosku.

Wyjątki stanowią projekty o ograniczonej rekrutacji, która wynika z:

 • profilu działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe),
 • realizacji działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych),
 • zakresu realizacji projektu (na terenie np. zakładu karnego).

Zaznaczenie w punkcie 7 standardu "Projekt stanowi wyjątek, co do którego nie stosuje się standardu minimum" odpowiedzi pozytywnej zwalnia z obowiązku wypełniania standardu.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach www.wup-katowice.pl dostępne są dokumenty: "Standard minimum dotyczący realizacji zasady równości płci" oraz poradnik "Zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PO KL", który zawiera opis, w jaki sposób przygotować poprawnie wniosek o dofinansowanie pod kątem zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

UWAGA!

W przypadku braku zapisów odnoszących się do zasady równych szans, wniosek zostanie odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

5. Ogólne kryteria merytoryczne

5.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu.

Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
  • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
  • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
  • wartość dodana projektu;
  • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
  • rezultaty projektu;
  • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
  • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
  • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
  • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
  • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
  • kwalifikowalność wydatków.

5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za spełnienie ogólnych kryteriów merytorycznych wynosi 100.

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej, wnioski oceniane są w ujęciu kumulatywnym (łącznym). Członek Komisji Oceny Projektów jest informowany o łącznej wartości złożonych przez danego Wnioskodawcę wniosków o dofinansowanie (w trakcie oceny) w całym kraju oraz o łącznej wartości umów na realizację projektów podpisanych przez danego Wnioskodawcę, co ma wpływ na ocenę potencjału Wnioskodawcy i jego zdolności do realizacji kolejnych projektów.

6. Szczegółowe kryteria strategiczne

W ramach konkursu dla Poddziałania 6.1.2 nie wprowadzono szczegółowych kryteriów strategicznych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej efs.wup-katowice.pl w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia posiedzenia Komisji Oceny Projektów

7.Procedura odwoławcza

W ramach procedury odwoławczej obowiązują dwa etapy: etap przedsądowy w ramach Systemu Realizacji PO KL oraz etap sądowy, przy czym środki odwoławcze przysługują wyłącznie wnioskodawcom, których wnioski uzyskały ocenę negatywną.

Protest jest wnoszony do i rozpatrywany przez odpowiednią IP2 (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach), zaś odwołanie jest wnoszone do i rozpatrywane przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego).

Wnioskodawca, którego projekt został negatywnie oceniony, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tej sprawie może złożyć do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach pisemny protest (IOK nie dopuszcza wniesienia protestu w formie elektronicznej). Protest nie może zostać złożony jedynie za pośrednictwem faksu. Wniesienie protestu jedynie za pomocą faksu skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia. Wniesienie protestu po terminie skutkuje pozostawieniem go bez rozpatrzenia, o czym niezwłocznie informuje się Wnioskodawcę.

O przyczynach odrzucenia wniosku, a także możliwości złożenia protestu Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje Wnioskodawcę:

 • w przypadku odrzucenia wniosku z powodu uchybień formalnych;
 • w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w trakcie oceny merytorycznej.

Protest może dotyczyć każdej fazy oceny projektów, a więc zarówno oceny formalnej, jak i merytorycznej, a także sposobu dokonania oceny (w zakresie ewentualnych naruszeń proceduralnych, np. wystąpienie podejrzenia braku dokonania oceny wniosków przez oceniających w sposób niezależny itp.).

Protest, odwołanie, skarga do sądu administracyjnego nie przysługują w przypadku otrzymania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, ale nieprzyjęciu go do dofinansowania z powodu braku środków finansowych.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia protestu wnioskodawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji w tym zakresie, może wnieść odwołanie do IP. Nie jest możliwe wniesienie odwołania, jeżeli protest został rozpatrzony zgodnie z postulatem wnioskodawcy, który następnie przykładowo uznał, iż powinien był podnieść również zarzuty dotyczące innych kwestii.

Szczegółowe informacje o wymogach i trybie rozpatrywania protestu, odwołania oraz skargi do sądu administracyjnegoznajdują się w rozdziale VI Zasady dokonywania wyboru projektów dokumentu System Realizacji PO Kapitał Ludzki dostępnego na stronach internetowych www.efs.gov.pl oraz efs.wup-katowice.pl. Ponadto dodatkowe informacje zawarte są w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 lutego 2009r. w zakresie wymogów, jakie powinny uwzględniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008r.

Wnioskodawca, którego wniosek został odrzucony na etapie oceny formalnej, jest zobowiązany odebrać oryginał wniosku wraz z oryginałem załączników, w ciągu 7 dni od daty upływu terminu na złożenie protestów.

Zgodnie z art. 30c ust. 1 ustawy, prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przysługuje wnioskodawcy po wyczerpaniu środków odwoławczych przewidzianych w Systemie Realizacji PO KL, czyli protestu oraz odwołania i po otrzymaniu informacji o negatywnym wyniku procedury odwoławczej przewidzianej w Systemie Realizacji PO KL.


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski