STRONA ARCHIWALNA EFS.WUP-KATOWICE.PL
 
nss_kl
pozytywna_energia_pion
UE_EFS_kolor

UWAGA!!!

Konkurs zamknięty w dniu 14.04.2008r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ogłasza konkurs otwarty

na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, obejmujących:

 • identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, w tym m.in. poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
 • organizację warsztatów oraz szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych;
 • wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy;
 • realizację programów aktywizacji zawodowej obejmujących jedną lub kilka z następujących form wsparcia, połączonych z możliwością zapewnienia opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi dla osoby uczestniczącej w projekcie:
  • pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo zawodowe;
  • staże/praktyki zawodowe;
 • szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych;
 • subsydiowanie zatrudnienia;
 • wspieranie wolontariatu jako etapu przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego i doradczego dla wolontariusza;
 • wspieranie inicjatyw na rzecz podnoszenia mobilności geograficznej (regionalnej i międzyregionalnej) osób pozostających bez zatrudnienia (w tym zwłaszcza osób zamieszkujących na obszarach wiejskich) m.in. poprzez dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pracy oraz zwrot kosztów zakwaterowania;
 • upowszechnianie i promocję alternatywnych i elastycznych form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy (w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna);
 • wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach projektu prowadzące do jego adaptacji w miejscu pracy (wsparcie pomostowe);
 • organizację kampanii promocyjnych i akcji informacyjnych mających na celu zachęcenie pracodawców do zatrudnienia osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy;
 • opracowanie i rozpowszechnianie informacji o ofertach pracy, możliwościach udziału w szkoleniach i stażach oraz innych oferowanych usługach i instrumentach aktywizacji zawodowej, w tym m.in. poprzez zastosowanie nowoczesnych i wielokanałowych technik informacyjnych i komunikacyjnych;
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy;
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym;
 • prowadzenie, publikowanie i upowszechnianie badań i analiz dotyczących sytuacji na regionalnym i lokalnym rynku pracy, w tym m.in. tworzenie regionalnych obserwatoriów rynku pracy oraz monitoring migracji zarobkowych na terenie regionu.

Uwaga

realizacja poniższych typów projektów:

 • subsydiowanie zatrudnienia
 • szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo dla kadr instytucji rynku pracy działających na terenie regionu (z wyłączeniem Publicznych Służb Zatrudnienia), powiązane ze specyfiką zadań realizowanych przez te instytucje na regionalnym rynku pracy

wiąże się z udzielaniem pomocy publicznej i będzie możliwa dopiero po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niezwłocznie po ukazaniu się ww. rozporządzenia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach dokona stosownych zmian w dokumentacji konkursowej.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony

w sposób ciągły od dnia 28 marca 2008 r., w godz. 7.30 – 15.30

do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów będą przyjmowane w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice, pokój 211 (Zespół ds. Promocji i Informacji).

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.). Dokumentacja konkursowa jest dostępna w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice oraz na stronie internetowej http://efs.wup-katowice.pl

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota:

ogółem 28 500 000,00 PLN

(Podana kwota zawiera rezerwę finansową w wysokości 5 % alokacji z przeznaczeniem na ewentualne odwołania)

w tym

wsparcie finansowe EFS: 24 225 000,00 PLN

wsparcie finansowe krajowe: 4 275 000,00 PLN

Minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN. Nie określono maksymalnej wartości projektu, jednak jest ona wyznaczona przez wartość alokacji przeznaczonej na realizację niniejszego konkursu.

Wniesienie przez Wnioskodawcę wkładu własnego do realizacji projektu nie jest wymagane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice

Zespół ds. Promocji i Informacji: II piętro, pokój nr 211,

numer telefonu: 032 757 33 11

e-mail:

Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania:

1. Ogólne kryteria formalne

1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny formalnej. Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące kryteria formalne:

 • wniosek złożono we właściwej instytucji;
 • wniosek złożono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których określono ostateczną datę wpływu);
 • wniosek wypełniono w języku polskim;
 • wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;
 • wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęciami wnioskodawcy i podpisany przez upoważnione osoby);
 • suma kontrolna papierowej i elektronicznej wersji wniosku jest tożsama na wszystkich stronach wniosku;
 • wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złożono wymagany załącznik lub załączniki;
 • wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie), zgodnie z typem przewidzianym w Planie Działań;
 • wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);
 • konkursowy nabór wniosków odnoszący się do danego typu projektu przewidziano w odpowiednim Planie Działania.

1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

2. Szczegółowe kryteria dostępu

2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców i podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. W ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:

 • Kryterium okresu realizacji projektu: maksymalny okres realizacji projektu – 2 lata;
 • Kryterium obszaru realizacji projektu: projekt powinien być realizowany na terenie województwa śląskiego;
 • Dla projektów powyżej 200 000 PLN Wnioskodawca (w przypadku partnerstw: lider partnerstwa) powinien spełniać jeden z poniższych warunków:
 • przychód (za przychód uznaje się również każdą dotację ze środków unijnych niezależnie od sposobu księgowania) Wnioskodawcy w ostatnim lub obecnym roku obrachunkowym nie może być mniejszy niż 50 % wartości projektu. W tym przypadku wartość projektu może wynieść do 200 % przychodów Wnioskodawcy;
 • należy do sektora finansów publicznych;
 • Kryterium wartości projektu: minimalna wartość projektu wynosi 50 000 PLN.

2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez możliwości ich uzupełnienia.

3. Ogólne kryteria horyzontalne

3.1 Ocena wniosków złożonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o następujące kryteria horyzontalne:

 • zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym;
 • zgodność z prawodawstwem krajowym;
 • zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL obowiązującym w dniu ogłoszenia konkursu.

3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać "0-1", tzn. "spełnia – nie spełnia". Wnioski niespełniające jednego lub więcej kryteriów są odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4. Ogólne kryteria merytoryczne

4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności Beneficjenta (Wnioskodawcy) do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące ogólne kryteria merytoryczne:

 • jakości projektu:
   • uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych określonych dla danego Priorytetu PO KL;
   • sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup docelowych;
   • wartość dodana projektu;
   • adekwatność doboru instrumentów służących realizacji projektu do sytuacji i potrzeb grupy docelowej;
   • rezultaty projektu;
   • racjonalność harmonogramu działań.
 • Beneficjenta (Wnioskodawcy):
   • wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami, potencjał instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);
   • sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji).
 • finansowania projektu:
   • niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;
   • efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);
   • kwalifikowalność wydatków.

4.4.2 Ocena merytoryczna wniosku będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie kryteriów w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów ogółem i nie mniej niż 60 % punktów możliwych do uzyskania w każdym punkcie oceny.

5. Szczegółowe kryteria strategiczne

5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów, co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie oceny merytorycznej.

Premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych.

Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe.

W przypadku konkursu stosowane będzie jedno kryterium strategiczne:

Kryterium grupy docelowej - premiowane będą projekty, które obejmą wsparciem w szczególności następujące grupy (w ramach grupy docelowej właściwej dla Poddziałania 6.1.1):

 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • kobiety;
 • osoby powyżej 45 roku życia.

W ramach projektu może być wsparta jedna, dwie lub wszystkie preferowane grupy osób.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej

http://efs.wup-katowice.pl

w terminie 5 dni roboczych od daty zatwierdzenia listy rankingowej

przez Zarząd Województwa Śląskiego

Dokumenty do pobrania:  

Dokumentacja konkursowa download

Wzór wniosku o dofinansowanie pdf

Wzór umowy o dofinansowanie projektu pdf


© 2008 - 2011 WUP Katowice |
Design by Arkadiusz Czereszewski